Ar Gulbenes novada domes 29.12.2015. sēdes lēmumu (5.§) nolemts likvidēt Daukstes pamatskolu, reģistrācijas numurs 90009151002, juridiskā adrese: “Daukstu skola”, Daukstes, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429. Likvidācija jāpabeidz līdz 2016.gada 8.jūlijam.

Gulbenes novada domes izpilddirektorei līdz 2016.gada 1.aprīlim uzdots izveidot Daukstes pamatskolas likvidācijas komisiju, tajā iekļaujot Daukstes pamatskolas, Gulbenes novada pašvaldības administrācijas un Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes pārstāvjus. Likvidācijas komisijas pienākums ir līdz 2016.gada 8.jūlijam organizēt materiālo vērtību un finanšu līdzekļu inventarizāciju, nodrošināt arhīva un lietvedības nodošanu arhīvā, kā arī mantas un finanšu līdzekļu nodošanu Gulbenes novada pašvaldības administrācijai.

Daukstes pamatskolas direktorei līdz 2016.gada 8.janvārim par skolas likvidāciju uzdots informēt skolas darbiniekus un izglītojamo vecākus vai personas, kas viņus aizstāj.

Par atbilstošo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijā, kā arī Izglītības kvalitātes valsts dienestā par skolas likvidāciju un svītrošanu no Izglītības iestāžu reģistra atbild Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa.