Civilstāvokļa aktu reģistrācijas statistika Gulbenes novadā 2015.gadā.

                2015.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā izdarīti 608 civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti. Tas ir par 50 reģistru ierakstiem vairāk nekā 2014.gadā. Reģistrēti 192 jaundzimušie, 115 laulības un 301 mirusi persona.

Dzimšana

No 2015.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem 192 jaundzimušajiem 94 ir zēni, 98 meitenes. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jaundzimušo skaits Gulbenes novadā palielinājies par 4. Maijā un jūlijā reģistrēti arī dvīņu pāri – Daukstu un Lejasciema pagastos. Diemžēl, šogad reģistrēti divi nedzīvi dzimuši bērni.

Gulbenes pilsētā dzīvesvietas deklarētas 62 jaundzimušajam. No pagastiem visvairāk bērnu piedzimis Stradu (26), Lizuma (16) un Beļavas (14) pagastos. Vismazāk jaundzimušo ir Lejasciema (5), Līgo (4), kā arī Litenes pagastā (2).

Laulībā dzimuši 76 bērni (39,6 %), atzīta paternitāte 107 bērniem (55,7 %). Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 9 bērniem (4,7 %).

Pirmie bērni dzimuši 72 māmiņām, otrie – 66 māmiņām, trešie – 37, ceturtie – 12, piektie – 4, septītais –1 māmiņai.

Pirmo bērnu māmiņu vidējais vecums ir 24 gadi. 5 māmiņām mazuļi piedzimuši nesasniegušām pilngadību, 11 māmiņas ir 18 – 19 gadu vecas.

Populārākie bērnu vārdi Gulbenes novadā

Zēniem

Populārākais vārds zēniem, vecāki to dāvājuši 6 dēliem – ROBERTS.

3 zēniem doti vārdi – EMĪLS, GUSTAVS, KRISTIĀNS, OLIVERS, TOMS, RENĀRS.

Divi vārdi doti 4 zēniem.

       Meitenēm

Populārākais vārds, kurā nosauktas 6 meitiņas - ALISE.

4 meitenēm doti vārdi - AMANDA, MARTA, ELĪZA, SOFIJA.

3 meitiņas nosauktas vārdos - IEVA, RĒZIJA.

Divi vārdi dāvāti 13 meitenēm.

Laulība

                2015.gadā Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 115 laulības. No tām 11 pāri laulību slēguši baznīcās: 7 – luterāņu (5 – Velēnas, 1 – Gulbenes, 1 – Jaungulbenes ev. lut. draudzē), 4 – Romas katoļu baznīcā. Gulbenē nodaļā noslēgtas 96 laulības, Vecgulbenes muižā - 2 laulības, Druvienas pagasta zālē, Latvijas Valsts meži zālē, Stāmerienas pilī – katrā pa vienai laulībai, ārpus telpām – 3 laulības.

Laulību skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu novadā palielinājies par 24 laulībām. Dzimtsarakstu nodaļā Gulbenē laulājušies par 39 pāriem vairāk, bet baznīcās par 14 pāriem mazāk.

Pirmo reizi laulībā stājušies 164 laulības slēdzēji - 83 vīrieši un 81 sieviete. Jāatzīmē, ka 71 laulību gadījumos gan līgavainis, gan līgava laulājušies pirmo reizi. Otro reizi laulību reģistrējušas 57 personas - 28 vīrieši un 29 sievietes, trešo reizi laulājušies 4 vīrieši un 5 sievietes.

91 gadījumā ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra, 13 gadījumos katrs laulātais palicis savā uzvārdā, 9 gadījumos sievas savam uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu, 1 laulību slēdzot, vīrs pārgājis sievas uzvārdā, 1 gadījumā no abu uzvārdiem veidoto saliktu uzvārdu pieņēmuši abi laulātie.

Pirmo reizi laulībā stājušos vīriešu vecums ir 30 gadi, sieviešu – 28 gadi.

Miršana

2015.gadā Gulbenes novadā reģistrēts 301 miršanas gadījums. Tas ir par 22 vairāk kā 2014.gadā. Miruši 146 vīrieši un 155 sievietes.

Vecums Vīriešiem Sievietēm
  2013.g. 2014.g. 2015.g. 2013.g. 2014.g. 2015.g.
Līdz 20 g 3 4 (1 – trīs dienas vecs) - -- -- 2 (1- divus gadus vecs)
21 – 30 g 2 1 4 2 1 2
31 – 40 g 3 4 2 6 2 4
41 – 50 g 10 6 8 2 7 1
51 – 60 g 32 20 27 11 10 5
61 – 70 g 40 21 39 25 11 13
71 – 80 g 49 40 39 57 45 37
81 – 90 g 27 23 25 62 69 63
91 -101 g 1 1 2 8 14 28
Kopā 167 120 146 173 159 155

Mirušo vīriešu vidējais vecums 67 gadi, sieviešu – 78 gadi.


Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto civilstāvokļa aktu reģistrāciju skaits pēc iedzīvotāju deklarētajām dzīvesvietām

2013. – 2015.gadā

Admin.

iedalījums

Deklarētie

jaundzimušie

Deklarētie

mirušie

Deklarētie

laulātie

2013. 2014. 2015. 2013. 2014. 2015. 2013. 2014. 2015.
Gulbene 51 65

63

94 100 92 44 36 60
Beļava 12 7 14 28 22 22 14 8 16
Daukste 11 11 10 15 11 10 3 3 13
Druviena 7 7 7 3 7 2 1 5 4
Galgauska 4 5 7 14 11 10 3 3 3
Jaungulbene 10 15 8 16 12 17 5 1 6
Lejasciems

20

5 5 35 16 28 5 4 6
Litene 5 3 2

24

13 25 2 7 7
Lizums 14 17 16 21 8 15 16 3 2
Līgo 3 5 4 2 5 9 5 1 1
Ranka 7 14 7 12 13 12 8 2 7
Stāmeriena 5 8 10 15 13 10 4 7 9
Stradi 15 13 26 29 31 23 9 14 19
Tirza 14 10 7 12 10 16 5 7 13
Citās pašvaldībās 7 3 6

19

(+1 nezin.)

7 10 62 81 64
KOPĀ 185 188 192 340 279 301

186

(93 laul.)

182

(91 laul.)

230

(115 (laul.)


Gulbenes novads 2006.-2015.

Gads,

Reģ.veids

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dzimšana

229

207

207

195

177

178

191

185

188

192

Laulība

121

115

112

62

104

86

101

93

91

115

Miršana

415

379

388

400

396

345

351

340

279

301

                Bez pirmreizējās laulību, dzimšanas un miršanas reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas pārziņā ir arhīvs, kurā glabājas apmēram 131 tūkstotis civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti, sākot no 1915.gada. Regulāri šajos reģistros tiek izdarīti dažādi papildinājumi un izsniegti atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoši dokumenti.

                2015.gadā dažādi papildinājumi un labojumi izdarīti 110 reģistros. Pēc personu pieprasījuma izsniegtas 166 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošas apliecības un 148 izziņas.

                Laulības reģistros izdarītas 57 atzīmes par laulības šķiršanu, pamatojoties uz 40 piesūtīto zvērinātu notāru laulības šķiršanas apliecībām un 17 tiesas spriedumiem.

                Dzimtsarakstu nodaļā 2015.gadā uzvārdu mainījušas 4 personas.

                16 dzimšanas reģistri papildināti ar ziņām par tēvu, pamatojoties uz vecāku kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu, bet 3 reģistri ar ziņām par tēvu papildināti, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu. Pamatojoties uz tiesas spriedumu, 2 dzimšanas reģistros anulēts ieraksts par bērna tēvu.

                2015.gadā 12 bērnu dzimšanas reģistri papildināti par aizgādības tiesību atņemšanu viņu vecākiem.         

                                                                               Informāciju sagatavoja Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļa