20.01.2016. Gulbenes novada domes ēkā, Ābeļu ielā 2, notiks Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Sākums plkst. 15:00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1.     Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.

2.     Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.

3.     Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.

4.     Par mērķdotācijas sadali Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.

5.     Par amatalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.

6.     Par izglītojamo uzņemšanu Gulbenes vidusskolas un Gulbenes 2.vidusskolas 1.klasē 2016./2017.mācību gadā.

7.     Par grozījumu veikšanu Gulbenes 2.vidusskolas nolikumā.

8.     Par Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “JAUNGULBENE. LOADED!” programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.

9.     Par būvprojekta izstrādi.

10.   Par saistošo noteikumu „Par pašvaldības stipendiju un naudas balvu piešķiršanu” apstiprināšanu.