Uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai liela nozīme ir vietai un tai pieejamajai infrastruktūrai. Gulbenē ir vairākas teritorijas, kas ir piemērotas industriālo zonu attīstībai. Viena no tām ir Nākotnes ielā 11.

Pašreiz teritorija ir aizaugusi ar kokiem un krūmiem, vietām pārpurvojusies, taču piegulošie ceļi ir sakārtoti, ierīkotas komunikācijas, kā arī tuvu atrodas katlu māja, kas atvieglo siltumapgādes jautājumu, un tranzītiela. Teritorija atrodas netālu no dzīvojamā masīva, kurā mitinās iespējamie industriālās zonas darbinieki.

Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātā iepirkumu konkursa “Madonas, Gulbenes, Cēsu, Valkas novadu un Valmieras pilsētas pašvaldības investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tirgus izpētes)” rezultātā SIA “AC Konsultācijas” veiks tirgus izpēti, lai noskaidrotu, kāda veida uzņēmējdarbības attīstības iespējas ir perspektīvajā industriālajā zonā Gulbenē, Nākotnes ielā 11, kā arī izvērtēs investīciju piesaistes iespējas.

Izstrādāto materiālu plānots ievietot Gulbenes novada domes mājas lapā un iesniegt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, lai ieinteresētu potenciālos vietējos un ārvalstu investorus uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā.

Iniciatīvu realizē Vidzemes plānošanas reģions Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” 2.4.apakšaktivitātes “Pašvaldību investīciju piedāvājumu investoru piesaistei sagatavošana” ietvaros.

Investīciju piesaistes materiālu izstrāde tiks finansēta no projekta līdzekļiem.

Dace Kurša,
Gulbenes novada domes
Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja