28.02.2016. Gulbenes novada domes sēdē tika izskatīts 51 darba kārtības jautājums.

  • Dome atbalstīja ieceri piešķirt Gulbenes novada pašvaldības stipendiju ārstam-rezidentam un uzdeva domes Administratīvi juridiskai nodaļai izstrādāt un virzīt apstiprināšanai domē noteikumus par stipendiju piešķiršanu.
  • Apstiprināts darba uzdevums Gulbenes novada teritorijas plānojuma izstrādei jaunā redakcijā, par plānojuma izstrādes vadītāju norīkots Jānis Barinskis, Attīstības un projektu nodaļas vadītājs.
  • Nolemts grozīt Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizēto investīciju plānu 2015.-2017.gadam un izteikt tā pielikumu jaunā redakcijā.
  • Pieņemts lēmums par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadales kārtību Gulbenes novadā 2016.gadā.
  • Noteiktas mēnešalgas pašvaldības iestāžu vadītājiem – tās ir no 860 EUR līdz 1370 EUR.
  • Nolemts apdrošināt Gulbenes novada pilsētas un pagastu pārvalžu vadītāju veselību 2016.gadā, ievērojot Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumu Nr.9 “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 9.5.punkta ceturtās daļas noteikumus.
  • Atļauts Gulbenes novada Sociālā dienesta vadītājam Jānim Antaņevičam savienot Sociālā dienesta vadītāja amatu ar koordinatora pienākumiem ESF projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” līguma darbības laikā.
  • Nolemts piešķirts novada pašvaldības Atzinības rakstu Aivaram Circenam par ciešu un ilgstošu sadarbību ar pašvaldību, augstu profesionalitāti un taisnīguma stiprināšanu Gulbenes novadā.
  • Nolemts pieņemt dāvinājumu no Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “VAKS” 2000 EUR apmērā brīvdabas izrādes R.Blaumanis “Skroderdienas “Silmačos”” pēc 30 gadiem Druvienā 2016.gada 23.-24.jūnijā organizēšanai.
  • Dome nolēma iegādāties nekustamo īpašumu “Stāķi 3”-10 Stradu pagastā par summu 100,00 EUR.

 

Pašvaldības dzīvokļi, nedzīvojamo telpu un zemes noma

Vairāki jautājumi tika skatīti saistībā ar pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Pieņemti lēmumi par zemes un nedzīvojamo telpu nomu.

Izskatot personas iesniegumu par veiktajiem remontdarbiem, pieņemts lēmums par īres maksas samazinājumu.

 

Nekustamais īpašums

Atbalstīti personu iesniegumi par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

Izskatot personu iesniegumus, atļauts uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi un apstiprināti darba uzdevumi.

Izskatot personu iesniegumus, mainīts zemes gabalu lietošanas mērķis.

Izskatot SIA „Metrum” Gulbenes biroja iesniegumus, apstiprināti vairāki zemes ierīcības projekti.

Pieņemts lēmums par platības precizēšanu Jaungulbenes pagastā.

Pieņemts lēmums par adreses precizēšanu Gulbenē, Purva ielā.

 

Atsavināšana, izsoles

Dome nolēma nodot atsavināšanai tai piederošos īpašumus – Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lazdas”, Rankas pagastā ar nosaukumu “Spāres”, Rankas pagastā ar nosaukumu “Bekoniņi”, Beļavas pagastā ar nosaukumu “Lapu iela 10”.

Apstiprināta nosacītā cena domei piederošajiem īpašumiem: “Ražotāji”-6 Lizumā – EUR 1800 un “Kartona Fabrika 15”-1 Gaujasrēveļos – EUR 1800; Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijai uzdots organizēt to izsoli.

Apstiprināti izsoļu noteikumi Lizuma pagasta “Pinkām” un Jaungulbenes pagasta “Aduliena 1”-7.

Tiks rīkota nomas tiesību izsole administratīvās ēkas „Akācijas” Lizuma pagastā nedzīvojamajai telpai Nr.9.

 

Parādi

Pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma parādu un nokavējuma naudas dzēšanu.

Pieņemti lēmumi par zemes nomas maksas parāda piedziņu.

 

Maksas pakalpojumi

Atzīts par spēku zaudējušu 23.12.2015. domes lēmums „Par Gulbenes novada bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”; apstiprināti citi Gulbenes novada bibliotēkas maksas pakalpojumi.

Jaunā redakcijā izteikti 24.10.2013. apstiprinātie maksas pakalpojumi Gulbenes 2.vidusskolā.

Ar izglītības jomu saistītie lēmumi

2016./2017. mācību gadā Gulbenes vidusskolā nolemts uzņemt trīs 1.klašu komplektus un Gulbenes 2.vidusskola – divus klašu komplektus.

Veikti grozījumi Gulbenes 2.vidusskolas nolikumā – redakcionāli mainīta informācija par vidējās izglītības programmām, papildus norādot specializēto virzienu – Komerczinības un Valsts aizsardzības mācība.

Apstiprināta mērķdotācijas sadale pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, interešu izglītības programmu īstenošanai, pirmsskolas pedagogu darba samaksai un Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam.

Noteiktas amata algas Gulbenes novada izglītības iestāžu vadītājiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam.

 

Saistošie noteikumi

Nolemts izdot saistošos noteikumus „Par pašvaldības stipendiju un naudas balvu piešķiršanu”.

Nolemts veikt grozījumus Gulbenes novada domes 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.28 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā”.

Izdoti saistošie noteikumi „Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”.

 

Projekti

Atbalstīta iecere dalībai projektā “JAUNGULBENE. LOADED!” ar mērķi uzņemt 10 Eiropas brīvprātīgos jauniešus Gulbenes novadā mēneša garumā, dome garantē priekšfinansējumu 20 % apmērā no projekta kopējām izmaksām.

Atbalstīta domes projekta „Ceļa posma Dravnieki-Lapši pārbūve” virzīšana atklātā projektu iesniegumu konkursā, projekta apstiprināšanas gadījumā dome projekta īstenošanai garantē 13 558,80 EUR.

Atbalstīta domes projekta „Ceļa posma Menģele-šoseja P27 pārbūve” virzīšana atklātā projektu iesniegumu konkursā, projekta apstiprināšanas gadījumā dome projekta īstenošanai garantē 5 599,48 EUR.

Atbalstīta domes projekta „Ceļa posma Krūzītes-Spriņģi pārbūve” virzīšana atklātā projektu iesniegumu konkursā, projekta apstiprināšanas gadījumā dome projekta īstenošanai garantē 17 218,47 EUR.

Atbalstīta domes projekta „Ceļa posma Galgauska-Zemītes-Lielkaļi pārbūve” virzīšana atklātā projektu iesniegumu konkursā, projekta apstiprināšanas gadījumā dome projekta īstenošanai garantē 8 887,68 EUR.

Atbalstīta domes projekta „Ceļa posma Medņi -Daukstes pārbūve” virzīšana atklātā projektu iesniegumu konkursā, projekta apstiprināšanas gadījumā dome projekta īstenošanai garantē 7 107,53 EUR.

Nolemts veikt aizņēmumu projekta „Gulbenes pilsētas Baložu tranzīta ielas posma pārbūves darbi” īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas 1 132 364,51 EUR.

Projekta apstiprināšanas gadījumā tiks piešķirts līdzfinansējums biedrībai „Dēms” projekta „Zaļais Pedālis” realizācijai līdz 2 500,00 EUR no Gulbenes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.