28.01.2016. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts darba uzdevums Gulbenes novada teritorijas plānojuma izstrādei jaunā redakcijā.

Darba grupa Gulbenes novada teritorijas plānojuma izstrādei.

Jānis Barinskis – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs, darba grupas vadītājs,

Dace Kurša – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja, darba grupas sekretāre,

Anita Vaska – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja, plānojuma kartogrāfe,

Guna Švika – Gulbenes novada domes izpilddirektore,

Aleksandrs Vasiļjevs – Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs,

Jānis Šmoteks – Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas ūdens un atkritumu saimniecības speciālists,

Aija Supe – Latvijas lauksaimniecības konsultāciju centra Gulbenes nodaļas uzņēmējdarbības konsultante,

Gints Āboliņš – Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs,

Sandra Daudziņa – Gulbenes novada domes deputāte,

Andris Vējiņš – Gulbenes novada domes deputāts,

Ivars Kupčs – Gulbenes novada domes deputāts.

Līdz ar jauna darba uzdevuma Gulbenes novada teritorijas plānojuma izstrādei apstiprināšanu spēku zaudē:

Gulbenes novada domes 2012.gada 22.novembra lēmuma „Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 5.,11.§) 3.un 7.punkts;

Gulbenes novada domes 2014.gada 27.marta lēmums “Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2012.gada 22.novembra lēmumā „Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 5, 11.§);

Gulbenes novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma “Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr. 1, 20.§) 1. un 3.punkts.

Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra saistošie noteikumi Nr.8 „Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem” ir piemērojami līdz jaunā Gulbenes novada teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai.