2016.gada 25.februāra domes sēdē tika izskatīts 31 darba kārtības jautājums.

Pieņemti lēmumi saistībā ar pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā – iedzīvotāju reģistrēšana dzīvokļu jautājumu reģistrā, dzīvojamās telpas izīrēšana, īres līgumu pagarināšana un pārformēšana, īres maksas samazināšana, remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

Apstiprināta Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” vidējā termiņa darbības stratēģija (2016-2018).

Apstiprināts Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030.gadam gala redakcijas projekts un pieņemts lēmums to nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai.

Pieņemts lēmums uzsākt Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju.

Apstiprinātas viena audzēkņa izmaksas Gulbenes novada izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā.

Atbalstīta iecere dalībai Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkursā, garantējot priekšfinansējumu 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām.

 

Pieņemti lēmumi saistībā ar adresu un nosaukumu maiņu nekustamajiem īpašumiem.

Izskatot 10 iesniegumus, pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

Pieņemts lēmums par zemes vienības Gulbenē lietošanas mērķa maiņu.

 

 

Zemes noma

Pamatojoties uz personu iesniegumu, pieņemts lēmums par 6 zemes nomas līgumu izbeigšanu.

Izskatot iesniegumus par zemes gabalu iznomāšanu, pieņemts lēmums iznomāt zemi 3 juridiskām personām un 40 privātpersonām.

Zemes ierīcība

Pieņemti divi lēmumi par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

Izskatot 7 iesniegumus, pieņemti lēmumi par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.

Parādu piedziņa

Pieņemt lēmums sniegt tiesā pieteikumu pret personu pirmskolas izglītības iestādes maksas pakalpojuma parāda piedziņai.

Pieņemts lēmums Gulbenes novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmuma “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” (prot.Nr.22, 32.§) 63.punktu.

Nodevas, maksas pakalpojumi

Nolemts veikt izmaiņas saistošajos noteikumos „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”. Nodaļa “Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” tiks izteikta jaunā redakcijā. Ar jaunu apakšpunktu tiks papildināta 8.nodaļa, nosakot, ka Zaļajā tirdziņā nodevu iekasē pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs.”

Atcelti Gulbenes novada būvvaldes maksas pakalpojumi.

Par siltuma piegādātāja maiņu Lizuma ciemā

SIA “Eko NRG” izteikusi piedāvājumu nodrošināt ar siltumu Lizuma ciema daudzdzīvokļu dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, kas šobrīd pieslēgtas Lizuma pagasta centrālajai katlu mājai. SIA “Eko NRG” informē par uzsākto koģenerācijas stacijas būvniecību un lūdz Gulbenes novada domi izvērtēt piedāvājumu pirkt siltumenerģiju par tarifu 32 EUR bez PVN par MWh vai samazinātu tarifu, ja siltumtrasi uzbūvē pašvaldība. Pašreizējā Lizuma ciema centrālās katlu mājas saražotās siltumenerģijas pašizmaksa ir 35,82 EUR/MWh. Pašvaldībai, izvērtējot riskus, ir nelietderīgi ieguldīt līdzekļus siltumtrases izbūvē. Dome nolemj veikt sarunas ar SIA “Eko NRG” par siltumenerģijas piegādes iespējām Lizuma ciemā, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

Pašvaldības īpašuma atsavināšana

Pieņemts lēmums nodot atsavināšanai vairākus pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

Druvienas “Gatves”-15, Stradu pagasta “Stāķi 17”-17, Tirzas pagasta “Veclauri”, Stradu pagasta “Upītes”, Lizuma pagasta “Mazozoliņi”, Vidus iela 65A Gulbenē.

Atcelts lēmums par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 1C, Gulbenē, atsavināšanu.

Apstiprināta nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Ozolgravu lauki” nosacītā cena – 70 000 EUR, uzdots Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt īpašuma atsavināšanu.

Apstiprināta nekustamā īpašuma Brīvības ielā 56, Gulbenē, nosacītā cena – 35 796 EUR, uzdots Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt īpašuma atsavināšanu.

Apstiprināts pircējs nekustamajam īpašumam “Kartona Fabrika 6” – 1, Gaujasrēveļi.

Izsoles

Nolemts rīkot 3 nekustamā īpašuma izsoles:

  • “Mežotnes 2” – 7, Svelberģis, Beļavas pagasts, ar sākuma cenu 2000 EUR,
  • “Eglītes” – 17, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, ar sākuma cenu 400 EUR,
  • “Bekoniņi” Rankas pagastā ar sākuma cenu 60 000 EUR.

Pieņemts lēmums rīkot nedzīvojamo telpu nomas izsoli “Tirzmalas garāžai 2” Tirzā.

Apstiprināti nekustamā īpašuma “Paliena 1” – 12, Stradi, Stradu pagasts, izsoles rezultāti. Īpašums tiks pārdots par 1900 EUR.