31.03.2016. Gulbenes novada domes sēdē tika izskatīti 57 darba kārtības jautājumi.

 • Vairāki jautājumi skatīti saistībā ar pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā – pieņemti lēmumi par reģistrēšanu domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, dzīvojamās telpas izīrēšanu, par īres līgumiem, par īres maksas samazināšanu.
 • Ir atbalstīta Gulbenes novada sociālā dienesta iestāšanās Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienībā, maksājot apvienībai biedru naudu 72 EUR gadā.
 • Pieņemts lēmums pilnvarot Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Andri Apinīti un Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieku Andi Caunīti izsniegt izziņu par atteikumu, izmantot pirmpirkuma tiesības, ja atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas.
 • Par par Gulbenes novada Lejasciema bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci atkārtoti ievēlēta Herunda Zuša.
 • Ar SIA „Gulbenes Energo” tiks slēgts līgums par siltumenerģijas piegādi 2016./2017.gada apkures sezonā Stradu pagasta Šķieneru ciema daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.
 • Tiks slēgts medību tiesību nomas līgums ar mednieku klubu “Lāčsalas”.
 • Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim piešķirts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums.
 • Apstiprināta izmaksu tāme personas uzturēšanai 2016.gadā Litenes bērnu patversmē (18.26 EUR dienā), sociālās aprūpes centrā “Siltais” (12.75 EUR dienā), sociālās aprūpes centrā “Tirza” (13.96 EUR dienā).
 • Pieņemts dāvinājums no SIA “AVOTI SWF” 5000 EUR brīvdabas izrādes R.Blaumanis “Skroderdienas “Silmačos”” organizēšanai 2016.gada 23.-24.jūnijā.
 • Apstiprināta mērķdotācijas pašvaldību ceļu un ielu fonda rezerves izlietojuma programma 2017.-2019. gadam.
 • Apstiprināta projektu finansēšana 2016.gadā no pašvaldību autoceļiem (ielām) uzturēšanai piešķirtās mērķdotācijas.
 • Pieņemts lēmums pilnvarot Gulbenes novada domes pilsētas un pagastu pārvaldes vadītājus slēgt dzīvojamo māju neprivatizētās daļas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumus ar šo māju pilnvarotajām personām, kurām māja nodota pārvaldīšanā, pamatojoties uz mājas kopsapulces lēmuma pamata.

Projekti, ieceres

Atbalstīta Gulbenes novada domes iecere veikt Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas vienkāršotu fasādes atjaunošanu, ņemot tā īstenošanai aizņēmumu Valsts kasē.

Atbalstīta Stāmerienas pils atjaunošana darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros.

Dome atbalsta dalību projektā „Green Railways” Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā, projekta apstiprināšanas gadījumā tā īstenošanai garantēt 3200 EUR, kas ir 10% līdzfinansējums.

Nolemj atbalstīt Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes projektu „Stāķu pamatskolas aktu zāles labiekārtošana funkcionalitātes nodrošināšanai, kultūras un izglītības pasākumu dažādošanai Stradu pagastā”, projekta apstiprināšanas gadījumā garantējot līdzfinansējumu 2 300,00 EUR.

Dome nolemj atbalstīt Stradu pagasta pārvaldes projektu „Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana, brīvā laika dažādošanai un drošas bērnu rotaļu vides nodrošināšanai Stāķos”, projekta apstiprināšanas gadījumā garantējot līdzfinansējumu 2 500,00 EUR.

Biedrības „Gulbenes Rotari klubs” projekta „Sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika iespēju dažādošana bērniem un jauniešiem Jaunatnes parkā” apstiprināšanas gadījumā dome garantē līdzfinansējumu līdz 1900 EUR.

Lejasciema pagasta pārvaldes projekta „Instrumentu un aprīkojuma iegāde pūtēju orķestrim “Lejasciems”” apstiprināšanas gadījumā dome garantē līdzfinansējumu 2500 EUR.

Dome nolemj atbalstīt projekta „Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegšanu, garantējot līdzfinansējumu 15% apmērā no projekta izmaksām.

Atbalstīta Gulbenes novada domes iecere izstrādāt būvprojektu nekustamā īpašuma “Akācijas” Lizumā administratīvās ēkas pirmā stāva telpu pārbūvei un pielāgošanai pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai Lizuma vidusskolas vajadzībām. Nolemts projektā paredzēt iespēju nepieciešamības gadījumā pielāgot minētajam mērķim arī otrā stāva daļu vai iespēju celt piebūvi.

 

Īpašuma atsavināšana, izsoles

Pieņemts lēmums nodot atsavināšanai

 • dzīvokļa īpašumu Viestura ielā 29A-2, Gulbenē,
 • dzīvokļa īpašumu Brīvības ielā 24 - 29, Gulbenē,
 • dzīvokļa īpašumu “Antani” - 2 Stradu pagastā,
 • nekustamo īpašumu Tirzas pagastā ar nosaukumu “Baltezers”.

 

Apstiprināti “Ezerkalni” – 3 Stāmerienas pagastā izsoles rezultāti – pārdošanas cena 1200 EUR.

Apstiprināti “Ezerkalni” – 4 Stāmerienas pagastā izsoles rezultāti – pārdošanas cena 1200 EUR.

Apstiprināti “Pinkas” Lizuma pagastā izsoles rezultāti – pārdošanas cena 26300 EUR.

Pieņemts lēmums rīkot pirmo izsoli īpašumiem

 • “Eglītes 2” – 1 Gaujasrēveļos ar sākumcenu 400 EUR,
 • “Eglītes 2” – 2 Gaujasrēveļos ar sākumcenu 400 EUR,
 • “Eglītes 2” – 18 Gaujasrēveļos ar sākumcenu 400 EUR,
 • “Eglītes 2” – 3 Gaujasrēveļos ar sākumcenu 400 EUR.

Pieņemts lēmums rīkot nekustamā īpašuma “Aduliena 1” – 7 Jaungulbenes pagastā otro izsoli ar sākumcenu 2400 EUR.

Gulbenes novada domes Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijai uzdots organizēt nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Gobiņas” atsavināšanu. Nosacītā cena 25500 EUR.

Gulbenes novada domes Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijai uzdots organizēt nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dālderkalns” atsavināšanu. Nosacītā cena 1800 EUR.

Apstiprināts nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu „Kalna Viesītes” pircējs. Īpašuma cena – 26500 EUR.

Tiks rīkota nekustamo īpašumu Viestura iela 29 – 5 (sākumcena 680 EUR) un Viestura iela 29 – 6 (sākumcena 360 EUR), Gulbenē, trešā izsole.

Apstiprināti izsoles rezultāti – autobuss VW LT35, 1997.izlaiduma gads, tiks pārdots par summu 2031,00 EUR.

Zeme, adreses

Pieņemti vairāki lēmumi par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

Pieņemti vairāki lēmumi par nekustamā īpašuma sadalīšanu.

Pieņemti lēmumi par zemes lietošanas mērķa maiņu.

Pieņemti lēmumi saistībā ar adresu un nosaukumu precizēšanu.

Pašvaldības īpašumā esošās zemes noma:

 • pieņemts lēmums personām piešķirt nomā noteiktus zemes gabalus Tirzas pagastā, Beļavas pagastā, Daukstu pagastā, Stradu pagastā, Litenes pagastā, Stāmerienas pagastā, Līgo pagastā, Jaungulbenes pagastā, Lejasciema pagastā, Gulbenē.
 • pieņemts lēmums izbeigt zemes nomas līgumu noteiktiem zemes gabaliem Stradu pagastā, Tirzas pagastā, Galgauskas pagastā, Stāmerienas pagastā.

 

Komisijas, darba grupas

Turpmāk Alvila Pētersona vietā Gulbenes novada domes lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijā, Civilās aizsardzības komisijā un Autoceļu fonda komisijā strādās Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs Zintis Skopāns.

Turpmāk Mārtiņa Bogdana vietā Gulbenes novada domes Strapinstitucionālajā komisijā strādās domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis.

No Gulbenes novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekļa pienākumiem atbrīvots Mārtiņš Bogdans.

Apstiprināts Gulbenes novada domes latvāņu izplatības ierobežošanas darba grupas sastāvs.

Darba grupas vadītājs - Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs Zintis Skopāns.

Darba grupas locekļi :

Latvijas Lauku Konsultāciju Centra Gulbenes nodaļas augkopības speciāliste Ingrīda Šteinberga;

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs Ivars Kupčs;

Akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi" Vidzemes reģiona Gulbenes nodaļas vadītājs Laimonis Aumeisters;

Gulbenes novada domes deputāts Stanislavs Gžibovskis;

Gulbenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons - Linards.

Darba grupas sekretāre – Īpašumu pārraudzības nodaļas nekustamo īpašumu speciāliste Rita Cinkuse.

Plānošana

Apstiprināta Gulbenes novada mārketinga stratēģija 2016.-2021.gadam.

Apstiprinātas Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētās sadaļas:

 • Rīcības plāns 2016.- 2017.gadam,
 • Investīcijas plāns 2016.- 2017.gadam.

Tiks veikti grozījumi Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģijā 2011.-2017.gadam.

 

Saistošie noteikumi

Tiks veikti grozījumi saistošajos noteikumos „Par administratīvo atbildību Gulbenes novada pašvaldības teritorijā”.

Tiks veikti grozījumi saistošajos noteikumos “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" maksas pakalpojumu cenrādis”.

Nolikumi, noteikumi

Apstiprināts Gulbenes Mūzikas skolas nolikums.

Pieņemti noteikumi „Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”.

Veikti grozījumi Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes nolikumā.

Veikti grozījumi Gulbenes novada pašvaldības policijas nolikumā.