2016.gada 19.aprīlī plkst. 13.00 Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde Dīķa ielā 1.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

5. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.

6. Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā“.

7. „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” T2 tīkla – Pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana izstrādāto projektu “Grupu mājas (dzīvokļu) “Doktorāts””.

Pirmie pieci jautājumi skatāmi slēgtā sēdes daļā.