20.04.2016. Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Sākums plkst. 14:00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Uz 20.aprīli pārcelta sēde, kuras norise sākotnēji bija plānota 19.aprīlī.

Darba kārtības projekts

1.            Par ceļu (ceļu posmu) apstiprināšanu iesniegšanai Lauku atbalsta programmas 2014.- 2020.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

2.            Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

3.            Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

4.            Par zemes gabalu iznomāšanu.

5.            Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu.

6.            Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

7.            Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.

8.            Par būvprojekta izstrādi nekustamajā īpašumā “Akācijas”, Lizuma pagastā.

9.            Par būvprojekta izstrādi ēkai “Jaungulbenes alejas”, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā.

10.          Par būvprojekta izstrādi ēkai Līkā ielā 19A, Gulbenē.

11.          Par būvprojekta izstrādi ēkai Vidus ielā 7, Gulbenē.

12.          Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 23.decembra lēmumā “Par būvprojektu izstrādi” (protokols Nr. 27, 22.1.§).

13.          Par rīcības plāna izstrādi.

14.          Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

15.          Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

16.          Par servitūta ceļa noteikšanu.

17.          Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

18.          Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.

19.          Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.

20.          Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.

21.          Par projekta „Stāķu dīķa labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

22.          Par biedrības “Stāķi-16” projekta “Droša un mūsdienīga ģimeņu rotaļu laukuma Stradu pagasta Stāķu ciemā izveide” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

23.          Par projekta „Mēs darām Latvijai” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

24.          Par projekta „Objekta “Litene centra dīķis” un tā teritorijas labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

25.          Par projekta „Tautas tērpu iegāde Gulbenes novada folkloras kopām” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

26.          Par projekta „Rankas kultūras nama apkārtnes labiekārtošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

27.          Par projekta „Gulbenes novada sociālā aprūpes centra “Siltais” atpūtas zonas izveidošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

28.          Par biedrības „Aktīvs Gulbenē” projekta “Esi pamanāms” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

29.          Par projekta „Druvienas muižas pils torņa atjaunošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

30.          Par projekta „Līgo pagasta Asarupes ūdenstilpnes meniķa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

31.          Par projekta „Stāķu parka labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

32.          Par projekta “Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās – jauna iespēja iedzīvotājiem” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

33.          Par biedrības “KAPO” projekta “Multifunkcionālā sporta laukuma izveide Kalnienā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

34.          Par nodibinājuma „Gulbenes Olimpiskais centrs” projekta “Gulbenes novada distanču slēpošanas trases infrastruktūras uzlabošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

35.          Par projekta “Disku golfs – aktīvās atpūtas un tūrisma dažādošana Stāmerienas pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

36.          Par biedrības “Stāmeriena” projekta „Latviešu skatuviskās un jaunrades deju mākslas attīstības sekmēšana Gulbenes novadā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

37.          Par projekta “Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

38.          Par projekta “Staru kultūras nama skatuves apgaismojuma ierīkošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

39.          Par biedrības „KAPO” projekta “Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot dzīves un vides kvalitāti iedzīvotājiem – 2” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

40.          Par projekta „Ielu apgaismojuma ierīkošana Galgauskas centrā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

41.          Par biedrības „Tirzas pagasta attīstības biedrība” projekta „Iniciatīvu centra izveide Tirzas pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

42.          Par projekta „Šujmašīnas iegāde rokdarbu darbnīcai “Krāsains dzīpars Beļavai”” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

43.          Par projekta „Tautastērpu iegāde Beļavas pagasta deju kopai “EGA”” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.