21.04.2016. Gulbenes novada domes ēkā, Ābeļu ielā 2, notiks Finanšu komitejas sēde. Sākums plkst. 9:00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1.            Par Gulbenes novada pašvaldības konsolidētā 2015.gada pārskata apstiprināšanu

2.            Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss” 2015.gada pārskata izskatīšanu

3.            Par Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami” 2015.gada pārskata izskatīšanu

4.            Par Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.__ ”Par kārtību, kādā Gulbenes novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” apstiprināšanu

5.            Par Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.____ “Par Gulbenes novada domes 2009.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.3 “Par kārtību, kādā Gulbenes novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu

6.            Par Gulbenes novada 2016.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.__”Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā“” izdošanu

7.            Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem

8.            Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada bāriņtiesa” izveidošanu

9.            Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Jaungulbenes bāriņtiesa” likvidāciju

10.          Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes pilsētas bāriņtiesa” likvidāciju

11.          Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Litenes bāriņtiesa” likvidāciju

12.          Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Lejasciema bāriņtiesa” likvidāciju

13.          Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Rankas bāriņtiesa” likvidāciju

14.          Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Lizuma bāriņtiesa” likvidāciju

15.          Par ceļu (ceļu posmu) apstiprināšanu iesniegšanai Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos “

16.          Par projekta „Stāķu dīķa labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšana

17.          Par biedrības “Stāķi-16” projekta “Droša un mūsdienīga ģimeņu rotaļu laukuma Stradu pagasta Stāķu ciemā izveide” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

18.          Par projekta „Mēs darām Latvijai” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

19.          Par projekta „Objekta “Litene centra dīķis” un tā teritorijas labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

20.          Par projekta „Tautas tērpu iegāde Gulbenes novada folkloras kopām” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

21.          Par projekta „Rankas kultūras nama apkārtnes labiekārtošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

22.          Par projekta „Gulbenes novada sociālā aprūpes centra “Siltais” atpūtas zonas izveidošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

23.          Par biedrības „Aktīvs Gulbenē” projekta “Esi pamanāms” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

24.          Par projekta „Druvienas muižas pils torņa atjaunošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

25.          Par projekta „Līgo pagasta Asarupes ūdenstilpnes meniķa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

26.          Par projekta „ Stāķu parka labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

27.          Par projekta “Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās – jauna iespēja iedzīvotājiem” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

28.          Par biedrības “KAPO” projekta “Multifunkcionālā sporta laukuma izveide Kalnienā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

29.          Par nodibinājuma „Gulbenes Olimpiskais centrs” projekta “Gulbenes novada distanču slēpošanas trases infrastruktūras uzlabošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

30.          Par projekta “Disku golfs – aktīvās atpūtas un tūrisma dažādošana Stāmerienas pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

31.          Par projekta „Latviešu skatuviskās un jaunrades deju mākslas attīstības sekmēšana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

32.          Par projekta “Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

33.          Par projekta “Staru kultūras nama skatuves apgaismojuma ierīkošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

34.          Par biedrības „KAPO” projekta “Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot dzīves un vides kvalitāti iedzīvotājiem – 2” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

35.          Par projekta „Ielu apgaismojuma ierīkošana Galgauskas centrā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

36.          Par biedrības „Tirzas pagasta attīstības biedrība” projekta „Iniciatīvu centra izveide Tirzas pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

37.          Par projekta „Šujmašīnas iegāde rokdarbu darbnīcai “Krāsains dzīpars Beļavai”” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

38.          Par projekta „Tautastērpu iegāde Beļavas pagasta deju kopai “EGA”” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

39.          Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

40.          Par komunālo maksājumu un īres maksas parāda piedziņu

41.          Par komunālo maksājumu, īres maksas parāda piedziņu un īres līguma laušanu

42.          Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai izlietojuma programmas

2016.-2018.gadam apstiprināšanu

43.          Par Gulbenes novada domes 2015.gada 25.maija lēmuma “Par nekustamā īpašuma   nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” (protokols Nr.15, 50.§) 35.punkta atcelšanu

44.          Par biedrības „Savļaudīm” projekta „Vesels es, vesels tu Gulbenes nākotnei!” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

45.          Par biedrības „Lizuma tautskola” projekta „Lizumā dejo un dzied visās paaudzēs” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

46.          Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta lēmumā “Par Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu” (protokols Nr.4, 28.§)