Gulbenes novada domes priekšsēdētājs ir apstiprinājis 28.04.2016. novada domes sēdes darba kārtības projektu. Plānots izskatīt 69 jautājumus.

Sēde notiks Ābeļu ielā 2, Gulbenē,  sākums plkst. 9:00. Domes sēdes ir atklātas.

Saistošo noteikumu projekti 28.04.2016. Gulbenes novada domes sēdei.

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Par Gulbenes novada 2016.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7 ”Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā“” izdošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

7. Par ceļu (ceļu posmu) apstiprināšanu iesniegšanai Lauku atbalsta programmas 2014.- 2020.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

8. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

10. Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

11. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13. Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par servitūta ceļa noteikšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Pa nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21. Par projekta „Stāķu dīķa labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

22. Par biedrības “Stāķi-16” projekta “Droša un mūsdienīga ģimeņu rotaļu laukuma Stradu pagasta Stāķu ciemā izveide” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

23. Par projekta „Mēs darām Latvijai – tautas tērpu iegāde Litenes pagasta deju kolektīviem “Ratenieki” un “Litenietis”” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

24. Par projekta „Objekta “Litenes centra dīķis” un tā teritorijas labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

25. Par projekta „Tautas tērpu iegāde Gulbenes novada folkloras kopām” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

26. Par projekta „Rankas kultūras nama apkārtnes labiekārtošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

27. Par projekta „Gulbenes novada sociālā aprūpes centra “Siltais” atpūtas zonas izveidošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

28. Par biedrības „Aktīvs Gulbenē” projekta “Esi pamanāms” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

29. Par projekta „Druvienas muižas pils torņa atjaunošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

30. Par projekta „Līgo pagasta Asarupes ūdenstilpnes meniķa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

31. Par projekta „Stāķu parka labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

32. Par projekta “Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās – jauna iespēja iedzīvotājiem” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

33. Par biedrības “KAPO” projekta “Multifunkcionālā sporta laukuma izveide Kalnienā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34. Par nodibinājuma „Gulbenes Olimpiskais centrs” projekta “Gulbenes novada distanču slēpošanas trases infrastruktūras uzlabošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35. Par projekta “Disku golfs – aktīvās atpūtas un tūrisma dažādošana Stāmerienas pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36. Par projekta „Latviešu skatuviskās un jaunrades deju mākslas attīstības sekmēšana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37. Par projekta “Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38. Par projekta “Staru kultūras nama skatuves apgaismojuma ierīkošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39. Par biedrības „KAPO” projekta “Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot dzīves un vides kvalitāti iedzīvotājiem – 2” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

40. Par projekta „Ielu apgaismojuma ierīkošana Galgauskas centrā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

41. Par biedrības „Tirzas pagasta attīstības biedrība” projekta „Iniciatīvu centra izveide Tirzas pagastā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42. Par projekta „Šujmašīnas iegāde rokdarbu darbnīcai “Krāsains dzīpars Beļavai”” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

43. Par projekta „Tautastērpu iegāde Beļavas pagasta deju kopai “EGA”” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

44. Par projekta “Radošo iniciatīvu centra energoefektivitātes paaugstināšana” pieteikuma iesniegšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

45. Par biedrības „Savļaudīm” projekta „Vesels es, vesels tu Gulbenes nākotnei!” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

46. Par biedrības „Lizuma tautskola” projekta „Lizumā dejo un dzied visas paaudzes” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

47. Par komunālo pakalpojumu turpmāko sniegšanu Gulbenes novadā.

ZIŅO: G.Švika – izpilddirektore

48. Par Gulbenes novada pašvaldības konsolidētā 2015.gada pārskata apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

49. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.5 ”Par kārtību, kādā Gulbenes novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

50. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 “Par Gulbenes novada domes 2009.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.3 “Par kārtību, kādā Gulbenes novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

51. Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

52. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada bāriņtiesa” izveidošanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

53. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Jaungulbenes bāriņtiesa” likvidāciju.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

54. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes pilsētas bāriņtiesa” likvidāciju.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

55. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Litenes bāriņtiesa” likvidāciju.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

56. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Lejasciema bāriņtiesa” likvidāciju.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

57. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Rankas bāriņtiesa” likvidāciju.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

58. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Lizuma bāriņtiesa” likvidāciju.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

59. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

60. Par komunālo maksājumu un īres maksas parāda piedziņu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

61. Par komunālo maksājumu, īres maksas parāda piedziņu un īres līguma laušanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

62. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai izlietojuma programmas 2016.-2018.gadam apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

63. Par Gulbenes novada domes 2015.gada 25.maija lēmuma “Par nekustamā īpašuma   nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” (protokols Nr.15, 50.§) 35.punkta atcelšanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

64. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta lēmumā “Par Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu” (protokols Nr.4, 28.§).

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

65. Par Atzinības raksta piešķiršanu.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

66. Par Gulbenes novada Rankas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

67. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotai personai.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

68. Par biedrības “Sporta klubs “TORS”” iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

69. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Administratīvajā komisijā.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

70. Par zemes gabala un ēkas daļas iznomāšanu.

71.Par biedrības „GULCES GĒNS” projektu „Multifunkcionāla, monolīta āra skeitparka izveide” un “Sporta aktivitāšu centra labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

72. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu.

73. Par projekta „Rijas kalns – vieta latviešu darba tikuma godināšanai” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

74. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta grafiskās daļas grozījumu apstiprināšanu.

75. Par biedrības „Rūsiņš” projekta „Ar etnogrāfisku un skaistu tautastērpu uz Latvijas simtgadi” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.