28.04.2016. Gulbenes novada domes sēdē izskatīti 75 darba kārtības jautājumi.

 • Vienā jautājumā izskatot biedrības “Sporta klubs “Tors”” iesniegumu par grozījumu izdarīšanu 17.01.2011. noslēgtajā līgumā starp biedrību un Gulbenes novada domi  lēmums netika pieņemts.
 • Pieņemti lēmumi saistībā ar pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā – īres maksas samazināšana, reģistrēšana, izslēgšana no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra, nomas līgumu slēgšana, laušana, remonta izdevumu ieskaitīšana īres maksā.
 • Pieņemti lēmumi par komunālo maksājumu un īres maksas parāda piedziņu.
 • Nolemts slēgt medību tiesību nomas līgumu uz 12 gadiem 29 ha pašvaldībai piederošajās zemes platībās Beļavas pagastā.
 • Nolemts pagarināt telpu O.Kalpaka ielā 70A, Gulbenē, nomas līgumu biedrībai „Radošā apvienība ”Piektā Māja” līdz 2023.gada 31.decembrim.
 • Pieņemts lēmums sagatavot deleģēšanas līguma projektu, paredzot uzdot sniegt Gulbenes novada sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”, sekojošus pašvaldības sniegtos pakalpojumus Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo Rankas, Stāmerienas, Stradu un Tirzas pagastu administratīvajās teritorijās:

- komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde, sadzīves notekūdeņu novadīšana, siltumapgāde) sniegšanu un tā infrastruktūru uzturēšana;

- daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašumu pārvaldīšanu;

- pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanu;

- pašvaldības nedzīvojamā fonda īpašuma apsaimniekošanu.

 • Apstiprināta Gulbenes novada pašvaldības 2015.gada pārskata konsolidētā bilance uz 2015.gada 31.decembri 65 707 962 EUR. Ar pašvaldības konsolidētā 2015.gada pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļā.
 • Apstiprināti Gulbenes novada domes noteikumi ”Par kārtību, kādā Gulbenes novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”, kas spēkā stājas ar 01.05.2016.
 • Pieņemts lēmums par pašvaldības iestādes “Gulbenes novada bāriņtiesa” izveidošanu, kas darbu uzsāk ar 01.01.2017. Līdztekus pieņemts lēmums par šobrīd esošo sešu (viena pilsētā un piecas pagastos) bāriņtiesu likvidēšanu.
 • Pieņemts lēmums piešķirt novada pašvaldības Atzinības rakstus.
 • Pieņemts lēmums nodot dzīvojamās mājas Dzelzceļa iela 18, Gulbene, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
 • Sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Gulces Gēns” piešķirta nomā zemes vienības Blaumaņa iela 46A, Gulbene, ar apbūves tiesībām, un ēkas Blaumaņa iela 46A, nosakot zemes nomas līguma termiņu no 2016.gada 1.maija līdz 2026.gada 30.aprīlim, sporta aktivitāšu centra teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai.
 • No darba Administratīvajā komisijā atbrīvots Mārtiņš Bogdans, ievēlēta Laima Priedeslaipa.

Maksas pakalpojumi

Pieņemts lēmums par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem.

Papildināti Gulbenes novada pagastu pārvalžu maksas pakalpojumi komunālās saimniecības jomā.

Saistošie noteikumi

Nolemts veikt grozījumus saistošajos noteikumos “Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā“.

Atzīti par spēku zaudējušiem saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā Gulbenes novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”.

Telpas bezatlīdzības lietošanā

Bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Tirzas pagasta attīstības biedrība” tiks nodoti 68 kvadrātmetri Tirzas pamatskolā. Lietošanas mērķis – projekta “Iniciatīvu centra izveide Tirzas pagastā” īstenošana.

Ar biedrību „FB Gulbene 2005” tiks pagarināts līgums par telpu Skolas ielā 12, Gulbenē, 29 kvadrātmetru platībā bezatlīdzības lietošanu. Lietošanas mērķis – projekta „Futbola inventāra, formas un aprīkojuma iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Gulbenes novadā” realizēšana.

Lēmumi saistībā ar pašvaldības ceļiem

Ar papildinājumiem apstiprināts uzņēmējdarbībai nozīmīgo pašvaldības ceļu saraksts iesniegšanai projektu konkursam Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Vēl aizvien var iesniegt pieteikumus ceļa pārbūvei.

Nr. 5-21 Meņģele – šoseja P-27
Nr. 3-2 Pamatskola – Jaunauziņas - Ceplīši; Nr. 3-13 Jaunauziņas – Attīrīšanas
Nr. 4-6 Galgauska-Zemītes-Lielkaļi
Nr. 1-2 Krūzītes-Spriņģi
Nr. 13-32 Mālukalns-Lejnieki
Nr. 2-31 Medņi- Daukstes
Nr. 11-5 Priednieki-Āboliņi-Staubernieki
Nr. 10-6 Ranka - Rankas stacija
Nr. 12-8 Rēzeknes ceļš-Jūdzkalni
Nr. 7-1 Ražotāji-Grūšļi-Censoņi-Kalniņi
Nr. 11-9 Pogupe-Medņi
Nr. 1-9 Gāršnieki-Aizsili
Nr. 13-22 Krimi - Alsupes
Nr. 5-3 Mulcupes – Grimnauži
Nr. 9-13 Stukmaņi- Jaunasarupji-Roznieki
Nr. 6-2 Litenes stacija-Sopuļi-Jaunsilenieki; Nr. 6-36 pievedceļš “Jaunsileniekiem"; Nr. 6-9 Sopuļi” – “Monte betona tilts
Nr. 2-13 Elstu pienotava-Dzidrumi-Medņi-Odzenieši
Nr. 12-4 Stradu skola – Antani
NR. 2-15 Stari-Blektes-Audīles
Nr. 12-12 Vīkšņi – Atvases -Voldemāri
Nr. 3-11 Aizvēji – Zvirgzdiņi
Nr. 8-3 Silalauzas – Kalniņi
Nr. 9-5 Dravenieki –Lapši
Nr. 13-1 Kļavas-Ķezberi-Kalves

Apstiprināta Gulbenes novada pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma programma 2016.-2018.gadam.

 

Zeme

Izskatot 13 iesniegumus, pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu.

Pēc SIA „Metrum” iesnieguma apstiprināti 2 zemes ierīcības projekti, apstiprināti grozījumi zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā.

Izskatot personu iesniegumus, nolemts izbeigt 8 zemes nomas līgumus, ar kuriem pašvaldība iznomāja savā īpašumā esošo zemi.

Izskatot 36 personu iesniegumus, nolemts slēgt līgumus par pašvaldības zemes nomu.

Gulbenes novada dome ir piekritusi servitūta braucamam ceļam 5 m platumā un 73 m garumā nodibināšanai domei piekrītošajā zemes vienībā Tirzas pagastā ar nosaukumu “Baltezers”.

Izsoles

Apstiprināti notikušo izsoļu rezultāti un nekustamā īpašuma pircēji, pieņemts lēmums par atsavināšanas cenas apstiprināšanu.

Nolemts rīkot izsoles nekustamajiem īpašumiem

“Eglītes” – 14, Gaujasrēveļi, sākumcena 400 EUR,

Vidus iela 65A, Gulbene, sākumcena 3600 EUR,

“Mežogas” Stāmerienas pagastā, sākumcena 31000 EUR.

Nolemts rīkot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli

2,6 ha zemei vienībai Druvienas pagastā, sākumcena 26,52 EUR (bez PVN) gadā,

3,0 ha zemei vienībai Druvienas pagastā, sākumcena 30,60 EUR (bez PVN) gadā.

 

Atbalsts projektiem

Projekts Līdzfinansējums projektiem to apstiprināšanas gadījumā
Gulbenes novada domes projekts „Stāķu dīķa labiekārtošana” 2 500,00 EUR
Biedrības “Stāķi -16” projekts “Droša un mūsdienīga ģimeņu rotaļu laukuma Stradu pagasta Stāķu ciemā izveide” 2500,00 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Mēs darām Latvijai – tautas tērpu iegāde Litenes pagasta deju kolektīviem “Ratenieki” un “Litenietis”” 1277,09 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Objekta “Litenes centra dīķis” un tā teritorijas labiekārtošana” 2 498,90 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Tautas tērpu iegāde Gulbenes novada folkloras kopām” 757,34 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Rankas kultūras nama apkārtnes labiekārtošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai” 2500,00 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Gulbenes novada sociālā aprūpes centra “Siltais” atpūtas zonas izveidošana” 2 500,00 EUR
Biedrības „Aktīvs Gulbenē” projekts „Esi pamanāms” 461,01 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Druvienas muižas pils torņa atjaunošana” 2 500,00 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Līgo pagasta Asarupes ūdenstilpnes meniķa pārbūve un teritorijas labiekārtošana” 2 500,00 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Stāķu parka labiekārtošana” 2 500,00 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās – jauna iespēja iedzīvotājiem” 1 293,34 EUR
Biedrības „KAPO” projekts „Multifunkcionālā sporta laukuma izveide Kalnienā” 2 500,00 EUR
Nodibinājuma „Gulbenes Olimpiskais centrs” projekts „Gulbenes novada distanču slēpošanas trases infrastruktūras uzlabošana” 2 500,00 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Disku golfs – aktīvās atpūtas un tūrisma dažādošana Stāmerienas pagastā” 480,00 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Latviešu skatuviskās un jaunrades deju mākslas attīstības sekmēšana” 379,99 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” 2 000,00 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Staru kultūras nama skatuves apgaismojuma ierīkošana” 482,16 EUR
Biedrības „KAPO” projekts „Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot dzīves un vides kvalitāti iedzīvotājiem – 2” 2 500,00 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Ielu apgaismojuma ierīkošana Galgauskas centrā” 2 500,00 EUR
Biedrības „Tirzas pagasta attīstības biedrība” projekts „Iniciatīvu centra izveide Tirzas pagastā” 2 500,00 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Šujmašīnas iegāde rokdarbu darbnīcai “Krāsains dzīpars Beļavai”” 125,91 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Tautastērpu iegāde Beļavas pagasta deju kopai “EGA”” 989,45 EUR
Biedrības „Savļaudīm” projekts „Vesels es, vesels tu Gulbenes nākotnei” 1 200,00 EUR
Biedrības „Lizuma tautskola” projekts „Lizumā dejo un dzied visas paaudzes” 2 030,16 EUR
Biedrības „GULCES GĒNS” projekts „Multifunkcionāla, monolīta āra skeitparka izveide” 2 500,00 EUR
Biedrības „GULCES GĒNS” projekts „Sporta aktivitāšu centra labiekārtošana” 2 500,00 EUR
Gulbenes novada domes projekts „Rijas kalns – vieta latviešu darba tikuma godināšanai” 2 500,00 EUR
Biedrības „Rūsiņš” projekts „Ar etnogrāfisku un skaistu tautastērpu uz Latvijas simtgadi” 1 050,00 EUR

Projektu konkursa ietvaros plānots iesniegt pieteikumu Radošo iniciatīvu centra Vidus ielā 7, Gulbenē energoefektivitātes uzlabošanai, veicot ārsienu, jumta, grīdas un cokola siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, ventilācijas sistēmas ar gaisa rekuperāciju izbūvi, siltummezgla pārbūvi, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanu u.c. energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus. Dome atbalsta projekta pieteikuma iesniegšanu, garantējot līdzfinansējumu 15 % apmērā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 900 000,00 EUR.