28.04.2016. Gulbenes novada domes sēdē ir nolemts gatavot deleģēšanas līguma projektu, kas paredz uzdot Gulbenes novada domes dibinātajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami” sniegt šādus pakalpojumus Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo Rankas, Stāmerienas, Stradu un Tirzas pagastu administratīvajās teritorijās:

- komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde, sadzīves notekūdeņu novadīšana, siltumapgāde) sniegšanu un tā infrastruktūru uzturēšana;

- daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašumu pārvaldīšanu;

- pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanu;

- pašvaldības nedzīvojamā fonda īpašuma apsaimniekošanu.

Lēmums pieņemts, lai veidotu vienotus sabiedrisko ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas nosacījumus visā novada teritorijā, optimizētu parādu administrēšanu un operatīvāk organizētu pakalpojumu sniegšanu.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis norādīja, ka ar šo lēmumu tiek sākta darbība pie komunālās saimniecības jautājumu sakārtošanas novada lauku apvidos.

Deleģēšanas līguma projektu uzdots sagatavot Komunālās saimniecības darba grupai, kas izveidota ar 08.02.2016. Gulbenes novada domes rīkojumu Nr. GND/3.5/16/29. Darba grupas loceklis un domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs Zintis Skopāns īpaši norāda, ka vienota materiāli tehniskā bāze un vienota apkalpošanas dienesta izveide ir vērsta uz komunālās saimniecības pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu. “Plānots, ka “Gulbenes namiem” būs darbības jomām atbilstošas struktūrvienības, piemēram, namu apsaimniekošanas, kanalizācijas, ūdens apgādes un siltumapgādes,” piebilst Z.Skopāns.

V.Vilde