18.05.2016. Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – notiek Dīķa ielā 1, Gulbenē. Sākums plkst. 13.00.

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

4. Par īres līguma pārformēšanu.

5. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.

Pirmie četri jautājumi skatāmi slēgtā sēdes daļā.