18.05.2016. Ābeļu ielā 2, Gulbenē, novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Sākums plkst. 10.00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par piemiņas plākšņu izgatavošanu un uzstādīšanu novada teritorijā Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem Rekrutēšanas un jaunsardzes centra projekta “Atceries Lāčplēšus” ietvaros.
2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
6. Par platību precizēšanu.
7. Par servitūta ceļa noteikšanu.
8. Par biedrības „Stāķu attīstības biedrība” projekta „Tehniskā aprīkojuma iegāde Stradu pagasta vēstures liecību digitalizēšanai Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.
10. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
11. Par iekšējo inženiertīklu sistēmu izbūvi Gulbenes novada sociālā aprūpes centrā “Tirza”.
12. Par SIA “AVOTI SWF” iesnieguma izskatīšanu.
13. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu.
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.