2016.gada 19.maijā Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Finanšu komitejas sēde. Sākums plkst. 9:00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1.            Par Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada budžetā” izdošanu

2.            Par Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada 2010.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par administratīvo atbildību Gulbenes novada pašvaldības teritorijā”” izdošanu

3.            Par Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.__ “Kārtība, kādā Gulbenes novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” izdošanu

4.            Par Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.___ „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Gulbenes novadā” izdošanu

5.            Par grozījumiem Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes nolikumā

6.            Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015gada 26.novembra lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikas apstiprināšanu” (protokols Nr.26, 5)

7.            Par grozījumiem Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumos

8.            Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

9.            Par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Marikas Sirmās atbrīvošanu no amata

10.          Par biedrības „Stāķu attīstības biedrība” projekta „Tehniskā aprīkojuma iegāde Stradu pagasta vēstures liecību digitalizēšanai Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā” līdzfinansējuma nodrošināšanu

11.          Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Letes ciema ūdenstorņa un attīrīšanas iekārtu nomas maksu

12.          Par piemiņas plākšņu izgatavošanu un uzstādīšanu novada teritorijā Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem Rekrutēšanas un jaunsardzes centra projekta “Atceries Lāčplēšus” ietvaros

13.          Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma grozīšanu

14.          Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu

15.          Par iekšējo inženiertīklu sistēmu izbūvi Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā “Tirza”

16.         Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi