Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis apstiprinājis 19.05.2016. ārkārtas domes sēdes darba kārtību. Izskatīšanā viens jautājums – par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016. gada 28. aprīļa lēmumā „Par ceļu (ceļu posmu) apstiprināšanu iesniegšanai Lauku atbalsta programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”” (protokols Nr. 6, 7.§).

Sēde notiek Ābeļu ielā 2, sākums plkst. 8:30.