Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir uzsākusi klientu konsultēšanu par Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas (DME programma) atbalsta saņemšanas nosacījumiem un ieviešanu.

Programmas mērķis ir veicināt energoefektivitāti, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Mērķa grupa un labuma guvēji šajā programmā ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki.

ALTUM konsultācijas par programmas vispārīgiem jautājumiem sniedz visā Latvijā – 9 reģionālajos centros un 15 konsultāciju birojos. Lai pieteiktos uz konsultāciju, lūdzam sazināties ar tuvāko ALTUM klientu apkalpošanas vietu. Darbu ir uzsācis arī ALTUM Energoefektivitātes kompetences centrs, kas konsultē par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un citiem ar ēku energoefektivitāti saistītiem jautājumiem. Ar Energoefektivitātes kompetences centru nepieciešamības gadījumā var sazināties rakstot e-pastu:

DME programma paredz daudzpusīgu atbalstu: bezmaksas konsultācijas, grantu (neatmaksājams finansiālais atbalsts), aizdevumu garantiju, kā arī iespēju piesaistīt ALTUM aizdevumu projekta realizācijai.

Saskaņā ar programmas noteikumiem DME programmas projektu finansējuma avots ir grants un aizdevums. DME projekta finansēšanai primāri paredzēts izmantot aizdevumu kādā no komercbankām, ar kuru ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums par DME projektu finansēšanu. Pieteikumu aizdevuma saņemšanai komercbankā vai citam finansētājam iesniedz pēc ALTUM atzinuma par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehnisko dokumentāciju saņemšanas, un pēc pakalpojumu sniedzēju atlases vai iepirkuma procedūras veikšanas.

Programmas atbalsta pieteikumu pieņemšanu granta piešķiršanai ALTUM plāno uzsākt orientējoši 2016. gada jūlijā, taču jau šā gada 18.aprīlī ALTUM ir uzsākusi pieņemt Pieteikumus dalībai programmā un atzinuma saņemšanai, kā arī izvērtēt piegādātāju atlases procedūru.

ALTUM sniedz atzinumu par:

•             projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai,

•             piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru atbilstoši plānotajam energopatēriņam,

•             grantam, aizdevumam un garantijai atbilstoša valsts atbalsta (de minimis) apmēru.

ALTUM atzinuma saņemšana un piegādātāju atlases procedūras veikšana ir obligāts priekšnoteikums pirms programmas atbalsta pieteikuma grantam un aizdevuma pieteikuma iesniegšanas.

Lai sekmīgāk apgūtu energoefektivitātes pasākumiem pieejamo finansējumu, aicinām savlaicīgi iesniegt Pieteikumu dalībai programmā un atzinuma saņemšanai un saņemt ALTUM atzinumu.

Informējam, ka pieteikuma veidlapas un papildu informācija par DME programmu pieejama ALTUM mājas lapā www.altum.lv, sadaļā “Energoefektivitāte”.

Valtis Krauklis,
Gulbenes reģionālā centra vadītājs
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"