26.05.2016. Gulbenes novada domes sēdē tika skatīti 38 darba kārtības jautājumi.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pieņemti vairāki lēmumi – iedzīvotāju reģistrēšana dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, dzīvojamās telpas izīrēšana, īres līguma pagarināšana / pārformēšana, īres maksas samazināšana.

Nolemts slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”. Līguma priekšmets – no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto autonomo funkciju izpilde – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību.

Atbalstīta iecere veikt Gulbenes novada sociālā aprūpes centra “Tirza” iekšējo inženiertīklu sistēmu izbūvi, ņemot tā īstenošanai aizņēmumu Valsts kasē.

Nolemts slēgt medību tiesību nomas līgumu ar biedrību “Līgo Vanagi mednieku biedrība” kopumā 19,628 ha platībā ar nomas maksu gadā 0,50 EUR/ha.

Tiks veikti grozījumi Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikā un Gulbenes pilsētas pārvaldes nolikumā.

Precizēti Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumi, „Maksas pakalpojumi Sveķu internātpamatskolā” izslēdzot skaitļus no ailēm PVN, EUR un cena ar PVN, EUR.

Ar 31.05.2016. no Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amata atbrīvota Marika Sirmā.

Tiks slēgts nomas līgums ar SIA „LETES FURS” par ūdenstorņa un attīrīšanas iekārtu nomu Letes ciemā, nosakot nomas maksu gada nekustamā īpašuma nodokļa apmērā, t.i. 950,00 EUR.

Vienā Gulbenes pilsētas pārvaldes izdotajā maksāšanas paziņojumā atcelta daļa, kurā noteikts pienākums veikt 674,80 EUR maksājumu, piemērojot papildlikmi 1,5% apmērā par 2015.gadu.

Pieņemti lēmumi par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu 12 personām.

Saistībā ar nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un personas iesniegumu ar lūgumu ļaut samaksāt izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu pakāpeniski, pieņemts lēmums, nosakot maksājumu grafiku.

Apstiprināts Tirzas pamatskolas attīstības plāns 2016.-2019.gadam.

 

Zeme, nekustamais īpašums

Pamatojoties uz 7 personu iesniegumiem, atļauts sadalīt / apvienot nekustamos īpašumus.

Pamatojoties uz SIA “Metrum” Gulbenes biroja iesniegumu, apstiprināta precizētā zemes platība Jaungulbenes pagasta “Airītēs 2”.

Izskatot personu iesniegumus, trim zemes vienībām nolemts mainīt lietošanas mērķi.

Atļauts uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi un apstiprināts darba uzdevums divām zemes vienībām – Lejasciema pagastā un Rankas pagastā.

Atļauts mainīt adresi nekustamajam īpašumam “Skolas 5” Stāmerienas pagastā uz “Kalna Smaidas”.

 

Pašvaldības nekustamais īpašums

Nolemts nodot atsavināšanai “Šķieneri 1”-2 un “Šķieneri 3”-1 Stradu pagasta Šķieneros, “Stāķi 15”-2 Stradu pagasta Stāķos, “Antani”-1 Stradu pagastā, “Jaunavoti” Galgauskas pagastā un “Ābeļdārzs” Daukstu pagastā.

Nolemts izbeigt zemes nomas līgumu ar 4 personām.

Nolemts slēgt zemes nomas līgumus ar 47 personām.

Nolemts piekrist servitūta braucamam ceļam nodibināšanai Gulbenes novada domei piekrītošajā zemes vienībā “Veclauri” Tirzas pagastā.

Apstiprināti pirmās izsoles noteikumi nekustamajiem īpašumiem:

  • “Gatves” – 15, Druviena,
  • “Spārīte 109” Beļavas pagastā,
  • Kļavkalnu iela 16 – 2, Ozolkalns.

Apstiprināti otrās izsoles noteikumi nekustamajam īpašumam “Mežotnes 2” – 7, Svelberģis Beļavas pagastā.

Apstiprināti trešās izsoles noteikumi nekustamajam īpašumam “Aduliena 1” – 7, Jaungulbenes pagasts.

Nolemts mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam “Daukstu skola” uz “Dzērves”.

 

Saistošie noteikumi

Pieņemts lēmums par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada budžetā” izdošanu.

Pieņemts lēmums veikt grozījumus saistošajos noteikumos „Par administratīvo atbildību Gulbenes novada pašvaldības teritorijā”.

Nolemts izdod saistošos noteikumus „Kārtība, kādā Gulbenes novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”.

Nolemts izdod saistošos noteikumus „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Gulbenes novadā”.

 

Atbalsts projektiem

Projekta apstiprināšanas gadījumā Gulbenes novada dome garantē līdzfinansējumu 852,00 EUR biedrības „Stāķu attīstības biedrība” projektam „Tehniskā aprīkojuma iegāde Stradu pagasta vēstures liecību digitalizēšanai Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā”.

Projekta apstiprināšanas gadījumā Gulbenes novada dome garantē līdzfinansējumu 6000,00 EUR Gulbenes novada domes projektam „ Sportiskas skolas Gulbenes novadā”.