Gulbenes novada pašvaldība šogad izdeva noteikumus, kas nosaka kārtību, kā tiek piešķirtas un izmaksātas stipendijas Gulbenes novada skolu 10. - 12.klašu izglītojamajiem. Pašvaldības stipendijas apmērs ir 100 eiro semestrī pēc nodokļu nomaksas. Noslēdzoties 2015./2016. mācību gada 2.semestrim, ņemot vērā nosacījumus, stipendijas saņēma 12 skolēni.

Seši no stipendiju saņēmējiem ir Gulbenes novada valsts ģimnāzijas audzēkņi un pa diviem - Gulbenes 2.vidusskolas, Gulbenes vidusskolas un Lizuma vidusskolas.

Stipendijas piešķiršanas mērķis ir motivēt izglītojamos paaugstināt sasniegumus mācību darbā un ārpusstundu darbā, veicinātu izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai.

Pieteikumus stipendijai Gulbenes novada domē iesniedz izglītības iestādes direktors gan pirmā semestra beigās, gan otrā semestra beigās.

Lai saņemtu stipendiju, skolēnam ir jāatbilst visiem nosacījumiem - vidējais vērtējums mācību priekšmetos semestrī ir 8 balles un augstāk; semestra vērtējums visos mācību priekšmetos ir 7 balles un augstāk; nav neattaisnoti kavējis mācību stundas; nav pārkāpis izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus; nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42.1 panta ceturtajā daļā, 167., 167.2, 171.1, 172., 172.1, 172.2 pantā minēto administratīvo pārkāpumu; ir iesaistījies ārpusstundu aktivitātēs; bez pamatota iemesla nav atteicies pārstāvēt izglītības iestādi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, sacensībās.

Ar noteikumiem “Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem” var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv. Noteikumi apstiprināti 2016.gada 31.marta Gulbenes novada domes sēdē.

Jāpiebilst, ka Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu 12.klašu skolēniem jau vairākus gadus ir iespēja iegūt arī vienreizēju stipendiju studiju uzsākšanai augstskolā, ko piešķir “Lauvu klubs” (Vācija).

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste