2016.gada 21.jūnijā Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Tautsaimniecības komitejas sēde. Sākums plkst. 10:00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

 1. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Gulbenes novada Lizuma pagasta nekustamajos īpašumos “Avoti”, “Lizuma pagasta starpgabali” un “Kalnavoti”.
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 5. Par Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes kustamās mantas – ūdenssildāmā katla AST - 0,5 atsavināšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 8. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 11. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes Mūzikas skolai.
 12. Par Sociālās dzīvojamās mājas izveidi.
 13. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 14. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 15. Par projekta „Ceļa posma Krimi - Alsupes pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 16. Par projekta „Ceļa posma Mulcupes - Grimnauži pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 17. Par projekta „Ceļa posma Priednieki – Āboliņi- Staubernieki pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 18. Par projekta „Ceļa posma Silalauzas- Kalniņi pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 19. Par biedrības „Sporta klubs “Lejasciems”” projekta „Tūrisma tehniskās aktivitāšu trases izveidošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 20. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
 21. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 23. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
 24. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 25. Par dalību projektā „CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions”.
 26. Par Gulbenes novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 27. Par nekustamā īpašuma iegādi.