22.06.2016. Ābeļu ielā 2, Gulbenes novada domē, Finanšu komitejas sēde. Sākums plkst. 9:00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 2. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 3. Par Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes kustamās mantas – ūdenssildāmā katla AST - 0,5 atsavināšanu
 4. Par projekta „Ceļa posma Krimi- Alsupes pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 5. Par projekta „Ceļa posma Mulcupes-Grimnauži pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 6. Par projekta „Ceļa posma Priednieki – Āboliņi- Staubernieki pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 7. Par projekta „Ceļa posma Silalauzas- Kalniņi pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 8. Par biedrības „Sporta klubs “Lejasciems”” projekta „Tūrisma tehniskās aktivitāšu trases izveidošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 9. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
 10. Par dalību projektā „CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions”(Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma aktivitātēm)
 11. Par nekustamā īpašuma iegādi
 12. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu
 13. Par grozījumiem 2013.gada 24.oktobra Gulbenes novada domes lēmumā „Par Gulbenes novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 44§)
 14. Par Sociālās dzīvojamās mājas izveidi
 15. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu, kas mazāki par 15,00 EUR
 17. Par mēnešalgas noteikšanu iestāžu vadītājiem