22.06.2016. Gulbenes novada domes sēdē tika izskatīti 10 darba kārtības jautājumi.

  • Pieci darba kārtības punkti saistīti ar aizņēmuma ņemšanu ceļa posmu pārbūvei. Ceļa posmu Krūzītes - Spriņģi, Galgauska – Zemītes - Lielkaļi, Medņi - Daukstes, Dravenieki - Lapši un Meņģele - šoseja P27 pārbūvei kopsummā tiks ņemts 413 291 EUR aizņēmums. Ir iesniegti un Lauku atbalsta dienestā apstiprināti projekti minēto ceļa posmu pārbūvei. Pēc to pilnīgas realizācijas pašvaldība saņems ES fondu finansējumu, kā rezultātā pašvaldības ieguldījums ceļu pārbūvei būs mazāks – 52 372 EUR.
  • Zemes vienībai Lizuma pagastā 0.08 ha platībā noteikts lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve.
  • Izskatot personas iesniegumu, Stradu pagastā zemes vienībai un tās esošajām būvēm piešķirta adrese “Saulrieši”, Stradu pagasts, Gulbenes novads
  • Izskatot SIA „Metrum” Gulbenes biroja iesniegumu, apstiprināts zemes ierīcības projekts nekustamajā īpašumā Beļavas pagastā ar nosaukumu “Jerumi”. Izskatot SIA “Jaunmurāni”, apstiprināts zemes ierīcības projekts nekustamajā īpašumā Druvienas pagastā ar nosaukumu “Lieltrušļi 1”.
  • Inga Dukure ievēlēta Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā uz laika periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.
  • Inese Pērkone ievēlēta Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā uz laika periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Sēdes protokols skatāms sadaļā Dokumenti.