Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis ir apstiprinājis 30.06.2016. domes sēdes darba kārtību. Sēde notiek Gulbenē, Ābeļu ielā 2. Sākums plkst. 9:00. Domes sēdes ir atklātas.

Saistošo noteikumu projekti

30.06.2016. Gulbenes novada domes sēdei

Domes sēdes darba kārtības projekts

1. Par Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā iekļauto datu precizēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

7. Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izdošanu

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

8. Par 2016.gada 30.jūnija Gulbenes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14 “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.17„Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā” izdošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

9. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu – teritorijas plānojuma grozījumiem Gulbenes novada Lizuma pagasta trīs zemes vienībās.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12. Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes Mūzikas skolai.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24. Par nekustamā īpašuma iegādi.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

25. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26. Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27. Par projekta „ Klausies Gauju!”” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

28. Par projekta „Putnu dziesma manai Latvijai” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29. Par grozījumu veikšanu Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

30. Par grozījumu veikšanu Gulbenes Mūzikas skolas nolikumā.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

31. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr. 4 „Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

32. Par balvas „Gulbenes novada GODS” piešķiršanu.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

33. Par Gulbenes novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35. Par Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes kustamās mantas – ūdenssildāmā katla AST - 0,5 atsavināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36. Par projekta „Ceļa posma Krimi- Alsupes pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37. Par projekta „Ceļa posma Mulcupes-Grimnauži pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38. Par projekta „Ceļa posma Priednieki – Āboliņi- Staubernieki pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39. Par projekta „Ceļa posma Silalauzas- Kalniņi pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

40. Par biedrības „Sporta klubs “Lejasciems”” projekta „Tūrisma tehniskās aktivitāšu trases izveidošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

41. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42. Par dalību projektā „CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions”(Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma aktivitātēm).

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

43. Par grozījumiem 2013.gada 24.oktobra Gulbenes novada domes lēmumā „Par Gulbenes novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem”. (protokols Nr.16, 44§)

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

44. Par Sociālās dzīvojamās mājas izveidi.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

45. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

46. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu, kas mazāki par 15,00 EUR.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

47. Par mēnešalgas noteikšanu iestāžu vadītājiem.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

48. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības prioritārajam investīciju projektam „Nekustāmā īpašuma iegāde Brīvības ielā 106, Gulbenē”, īstenošanai.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

49. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

50. Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem” izdošanu.

V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

51. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

52. Par Jolantas Laubes atbrīvošanu no Gulbenes novada Jaungulbenes bāriņtiesas locekļa amata.

ZIŅO: A.Caunītis– novada domes priekšsēdētāja vietnieks

53. Par Andas Pelses atbrīvošanu no Daukstes pamatskolas direktores amata.

ZIŅO: A.Apinītis– novada domes priekšsēdētājs

54. Par grozījumiem 2016.gada 28.aprīļa domes sēdes Nr.6, 44.§ „Par projekta „Radošo iniciatīvu centra energoefektivitātes paaugstināšana” pieteikuma iesniegšanu”.

ZIŅO: A.Apinītis– novada domes priekšsēdētājs

Papildinājumi

55. Par mācību maksu Gulbenes Mūzikas skolas sagatavošanas klasē.
56. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” izdošanu.