30.06.2016. Gulbenes novada domes sēdē tika izskatīti 56 darba kārtības jautājumi.

 • Izskatīti jautājumi saistībā ar pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā: pieņemti lēmumi par personu iekļaušanu / neiekļaušanu dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, datu precizēšanu, par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu / neizīrēšanu, par īres līguma pagarināšanu / nepagarināšanu, pārformēšanu, īres maksas samazināšanu, par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 • Izskatot SIA “Avoti SWF” iesniegumu, nolemts uzsākt lokālplānojuma izstrādi 3 zemes vienībām Lizuma pagastā ar mērķi mainīt teritorijas plānojumā noteikto teritorijas izmantošanu “jaukta darījumu un dzīvojamās apbūves teritoriju (JDDz)”, nosakot teritorijas funkcionālo zonējumu “rūpnieciskās apbūves (R)”. Plānojuma izstrādi vadīs Dace Kurša, novada domes teritorijas plānotāja.
 • Izskatot personu iesniegumus, dome nolemj iegādāties īpašumu Brīvības ielā 106, Gulbenē, par summu 35 000 EUR (tā iegādei tiks ņemts aizņēmums) un noraidīt piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu Ozolu ielā 1, Gulbenē.
 • Tiks organizēta nomas objekta piedāvājumu atlase garāžas telpu nomai Rankas pagasta pārvaldes mehānisko transporta līdzekļu un citas tehnikas novietošanai.
 • Noteikumos „Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem” pieteikuma anketa stipendijas piešķiršanai izteikta jaunā redakcijā.
 • Dome atbalsta balvas „Gulbenes novada GODS” piešķiršanu diriģentam Uldim Kokaram. Balvu pasniegt diriģentu brāļu Kokaru 95 gadu jubilejas pasākumā 2016.gada 20.augustā.
 • Apstiprināts Gulbenes novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats un Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2015.gada publiskais pārskats.
 • Nolemts piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu meliorācijas sistēmai ar kadastra numuru 42466:04 posmā no pašvaldības autoceļa “Kalniena – Vidiena” Nr. 11-8 līdz autoceļam “Kalniena – Lūri” Nr. 11-3, 830 m garumā.
 • Pieņemti lēmumi par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.
 • Pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu, kas mazāki par 15,00 EUR.
 • No darba Jaungulbenes bāriņtiesā ar 1.jūliju atbrīvota Jolanta Laube, no Daukstes pamatskolas direktores amata ar 9.jūliju atbrīvota Anda Pelse.

Noteiktas novada pašvaldības iestāžu vadītāju mēnešalgas, kas stājas spēkā no 2016.gada 1.jūlija.

Iestāde Likme

Alga

EUR

Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vadītājs 1,0 1035
Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs 1,0 1060
Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs 1,0 1110
Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītājs 1,0 1125
Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes vadītājs 1,0 1130
Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs 1,0 1150
Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vadītājs 1,0 1230
Gulbenes novada Daukstes, Līgo pagasta pārvaldes vadītājs 1,0 1235
Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs 1,0 1240
Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs 1,0 1235
Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes vadītājs 1,0 1250
Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vadītājs 1,0 1245
Gulbenes novada jauniešu centra „Bāze” vadītāja 1,0 860
Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 1,0 995
Gulbenes novada Sociālās aprūpes centra “Tirza” vadītāja 1,0 975
Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Siltais” vadītāja 1,0 1000
Gulbenes labiekārtošanas iestādes vadītāja 1,0 1070
Gulbenes kultūras centra direktors 1,0 1120
Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktore 1,0 1140
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore 1,0 1150
Gulbenes sporta centra direktors 0,9 1080
Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieks 1,0 1240
Gulbenes novada būvvaldes vadītājs 1,0 1255
Gulbenes novada Sociālā dienesta vadītājs 1,0 1365
Gulbenes novada bibliotēkas direktore 1,0 1375
Gulbenes novada Litenes bērnu patversmes vadītāja 0,5 465

 

Izglītība

Veikti grozījumi Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā, nosakot, ka izglītības programmu īstenošanas vietas ir Stāķi 21 Stāķos un “Dzērves” Daukstēs. Lēmums pieņemts atbilstoši izglītojamo vecāku un Daukstu pagasta pārvaldes lūgumam rast iespēju pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai Daukstu pagastā.

Veikti grozījumi Gulbenes mūzikas skolas nolikumā, nosakot, ka klavierspēli un pūšamos instrumentus varēs apgūt Lejasciemā. Saistībā ar to Gulbenes mūzikas skolai bezatlīdzības lietošanā tiks nodotas telpas Lejasciema vidusskolā.

Apstiprināta mācību maksa 12,00 eiro mēnesī Gulbenes mūzikas skolas sagatavošanas klases audzēknim 2016./2017.mācību gadā.

 

Saistošie noteikumi

Tiks izdoti saistošie noteikumi “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”.

Tiks veikti grozījumi saistošajos noteikumos „Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.

 

Atbalsts projektiem

Dome nolemj atbalstīt projekta „ Klausies Gauju!” izstrādāšanu un iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) izsludinātajā projektu konkursā. Projekta apstiprināšanas gadījumā dome garantē līdzfinansējumu 1400,00 EUR.

Projekta vadošais partneris ir Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, kuras dalībnieks ir arī Gulbenes novada dome. Projektu plānots īstenot sadarbībā ar sešām Gaujas baseina novadu pašvaldībām. Projekta ietvaros plānots izveidot Gaujas klausīšanās vietas ar atbilstošu vides objektu un atpūtas vietām, izdot Gaujas skaņu CD, kā arī organizēt muzicēšanu uz upes 2017.gada vasarā.

Dome nolemj atbalstīt projekta „Putnu dziesma manai Latvijai” izstrādāšanu un iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) izsludinātajā projektu konkursā, garantējot līdzfinansējumu 2500,00 EUR.

Projekta ietvaros Gulbenes novada teritorijā plānots sakārtot Stāmerienas pagasta Stāmerienas pils parku – attīrīt pieeju pie pils parka dīķa, kanālu, izveidot pastaigu taku un atpūtas vietu, izveidot 2 lielizmēra ligzdas pils parkā.

Nolemts iesniegt projektus ceļu posmu Krimi–Alsupes, Mulcupes–Grimnauži, Priednieki–Āboliņi–Staubernieki un Silalauzas–Kalniņi pārbūvei, garantējot līdzfinansējumu.

Dome nolemj atbalstīt biedrības „Sporta klubs “Lejasciems”” projektu „Tūrisma tehniskās aktivitāšu trases izveidošana”.

Projekta ietvaros ir plānots izveidot daudzfunkcionālu tūrisma tehnisko aktivitāšu trasi sporta tūrisma tradīciju saglabāšanai Gulbenes novadā – izveidot trasi 9 m augstumā, skatu torņa divas sienas tiks aprīkotas kā kāpšanas sienas, kā arī tiks nodrošināts nepieciešamais inventārs trases izmantošanai.

Dome atbalsta dalību projektā „CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions”.

 

Īpašumi, adreses, nosaukumi

Izskatot personu iesniegumus, pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu, par zemes lietošanas mērķa maiņu.

Ir atļauts uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajā īpašumā „Satekas” Lejasciema pagastā.

Apstiprinātas telpu grupu adreses dzīvojamajā mājā Bērzu iela 4, Letēs.

Apstiprināts zemes ierīcības projekts nekustamajā īpašumā Beļavas pagastā ar nosaukumu “Vaidelotes”.

 

Pašvaldības īpašumu noma

Pieņemti lēmumi par pašvaldības zemes nomu – tiks izbeigti 5 zemes nomas līgumi, tiks iznomāti 60 zemes gabali.

Uz 7 gadiem tiks pagarināts ar biedrību “Aktīvs Gulbenē” noslēgtais līgums par nedzīvojamās telpas Nr.47, ar kopējo platību 11,5 m2, kas atrodas Gulbenes kultūras centra ēkā O.Kalpaka iela 60, nomu.

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana, izsoles

Pieņemts lēmums nodot atsavināšanai Stāķi 13A, Stāķi 13B un Stāķi 14A Stradu pagastā, Skolas iela 26A Gulbenē, Mežameiši 1Stāmerienas pagastā, Meiri, Ezīši un Spārīte 63 Beļavas pagastā.

Atcelts lēmums par “Dālderkalns” Tirzas pagastā nodošanu atsavināšanai.

Apstiprināti nekustamā īpašuma pircēji īpašumam “Gobiņas” Tirzas pagastā un “Lazdas” Daukstu pagastā.

Tiks rīkota pirmā izsole objektiem “Mazozoliņi” Lizuma pagastā (sākumcena 6500 EUR), “Piparmētras” Beļavas pagastā (sākumcena 12000 EUR), “Antani” – 1 Stradu pagastā (sākumcena 800 EUR).

Tiks rīkota otrā izsole objektiem “Gaujmalas” – 19 Sinolē (sākumcena 700 EUR), “Mežogas” Stāmerienas pagastā (sākumcena 24800 EUR).

Apstiprināti izsoles rezultāti 6 objektiem.

Apstiprināta nekustamā īpašuma atsavināšanas cena 6 objektiem.

Atsavināšanai tiks nodota Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes uzskaitē esoša kustamā manta – malkas apkures ūdenssildāmais katls AST -0,5, ražošanas gads – 2006.

 

Sociālā palīdzība

Pieņemts lēmums izdot jaunus saistošos noteikumus „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā”, spēku zaudēs 2015.gada saistošie noteikumi “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Gulbenes novadā”.

Tiks veikti grozījumi Gulbenes novada saistošajos noteikumos „Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā”. 10.punkts tiks izteikts jaunā redakcijā:

10. Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgai un maznodrošinātai personai, kura ir attiecīgā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā esoša dzīvokļa vai mājīpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai dzīvokļa (vai tā daļas) īrnieks, kurā tā ir deklarējusi savu dzīvesvietu. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts viena kalendārā gada laikā:

10.1. 40% apmērā no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī trūcīgām ģimenēm (personām);

10.2. 20% apmērā no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī maznodrošinātām ģimenēm (personām).

Lēmumā „Par Gulbenes novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem” izslēgts 1.daļas 7.punkts un 6.daļa.

Nolemts veikt Daukstu pamatskolas pārbūvi, tās daļu pielāgojot sociālās dzīvojamās mājas statusam.

V.Vilde