30.06.2016. Gulbenes novada dome pieņēmusi lēmumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi Gulbenes novada Lizuma pagasta nekustamajā īpašumā “Avoti”, kadastra numurs 5072 006 0226, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0174, nekustamajā īpašumā “Kalnavoti”, kadastra numurs 5072 006 0572, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0566, un nekustamajā īpašumā, kadastra numurs 5072 006 0241, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0237 ar mērķi mainīt teritorijas plānojumā noteikto teritorijas izmantošanu “Jaukta darījumu un dzīvojamās apbūves teritorija”, nosakot teritorijas funkcionālo zonējumu “Rūpnieciskās apbūves” saskaņā ar domes sēdē apstiprināto darba uzdevumu.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Dace Kurša, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja. Kontaktiem: 64473252,