20.07.2016. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Sākums plkst. 10.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts.

1. Par Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” jumta konstrukciju pārbūvi ēkai Brīvības ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novadā.
2. Par Gulbenes novadā esošo uzņēmējdarbībai nozīmīgo pašvaldības ceļu (ceļu posmu) saraksta precizēšanu.
3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.