21.07.2016. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes apvienotā Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Sākums plkst. 9.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts.

1.            Par Gulbenes novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem” precizēšanu

2.            Par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja iecelšanu

3.            Par Gulbenes novadā esošo uzņēmējdarbībai nozīmīgo pašvaldības ceļu (ceļu posmu) saraksta precizēšanu

4.            Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām Gulbenes novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai

5.            Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana”

6.            Par Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” jumta konstrukciju pārbūvi ēkai Brīvības ielā 22, Gulbenē

7.            Par 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta pieteikuma iesniegšanu

8.            Par Lāsmas Bidiņas iesnieguma izskatīšanu

9.            Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu

10.          Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

11.          Par grozījumiem K.Valdemāra pamatskolas nolikumā

12.          Par Gulbenes novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu

13.          Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem