Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis ir apstiprinājis 28.07.2016. Gulbenes novada domes sēdes darba kārtību. Domes sēde notiek Gulbenē, Ābeļu ielā 2. Sākums plkst. 9.00. Domes sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

Saistošo noteikumu projekti
27.07.2016. Gulbenes novada domes sēdei

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Par Lāsmas Bidiņas iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

7. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem” precizēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

8. Par Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” jumta konstrukciju pārbūvi ēkai Brīvības ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novadā.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

9. Par Gulbenes novadā esošo uzņēmējdarbībai nozīmīgo pašvaldības ceļu (ceļu posmu) saraksta precizēšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

11. Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" projekta pieteikuma iesniegšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

16. Par nekustamā īpašuma trešās izsoles rezultātu, ceturtās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par nekustamā īpašuma atsavināšan.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja iecelšanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Apvienotās Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

20. Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām Gulbenes novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.

ZIŅO: A.Apinītis – Apvienotās Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

21. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana”.

ZIŅO: A.Apinītis – Apvienotās Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

22. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.

ZIŅO: A.Apinītis – Apvienotās Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

23. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

ZIŅO: A.Apinītis – Apvienotās Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

24. Par grozījumiem K.Valdemāra pamatskolas nolikumā.

ZIŅO: A.Apinītis – Apvienotās Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

25. Par Gulbenes novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

26. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem

ZIŅO: A.Apinītis – Apvienotās Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

27. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 „Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” izdošanu.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

28. Par Atzinības raksta piešķiršanu.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

29. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andrim Apinītim.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

31. Par zemes nomas līguma slēgšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

32. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

33. Par robežu shēmu apstiprināšanu

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks