28.07.2016. Gulbenes novada domes sēdē izskatīti 35 darba kārtības jautājumi.

 • Pieņemti lēmumi saistībā ar dzīvokļu jautājumiem – iedzīvotāju reģistrēšana / izslēgšana no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra, dzīvokļu izīrēšana, līgumu pagarināšana/ pārformēšana, remonta izdevumu ieskaitīšana īres maksā.
 • Nolemts slēgt līgumu ar personu par stipendijas piešķiršanu 300,00 EUR apmērā katru mēnesi 3 gadu garumā studijām rezidentūrā Rīgas Stradiņa universitātē, nosakot, ka pēc rezidentūras pabeigšanas tiek uzsākta ģimenes ārsta prakse Gulbenes novadā.
 • Izskatot personas iesniegumu, apstiprināts Gulbenes novadā esošu uzņēmējdarbībai nozīmīgo pašvaldības ceļu posmu saraksts uz 2016. gada 28. jūliju. Atbilstoši apstiprinātajam sarakstam Gulbenes novada dome gatavos projektu pieteikumus LAD pasākumam „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Iesniegumus ceļu renovācijai izvērtē reizi ceturksnī.
 • Pieņemts lēmums pret 3 personām par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.
 • Pieņemts lēmums veikt grozījumus K.Valdemāra pamatskolas nolikumā saistībā ar juridisko adresi un izglītības programmu realizācijas vietu.
 • Nolemts piešķirt novada pašvaldības Atzinības rakstu Vijai Pušķei un Anitai Zadiņai.
 • Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andrim Apinītim piešķirts ikgadējais atvaļinājums no 2016.gada 8.augusta līdz 2016.gada 21.augustam.
 • Izskatot Rankas pagasta pārvaldes un Tirzas pagasta pārvaldes iesniegumus, tiks slēgti zemes nomas līgumi ar privātpersonām.

 

Pašvaldības īpašumu noma, atsavināšana

 • Izskatot 3 personu iesniegumus, pieņemti lēmumi par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 • Izskatot 64 iesniegumus, pieņemti lēmumi par zemes gabalu iznomāšanu.
 • Apstiprināti izsoļu rezultāti, nekustamā īpašuma pircēji atbilstoši Gulbenes novada domes rīkotajām izsolēm.
 • Apstiprināti izsoles noteikumi īpašumam “Stradiņi” Stradu pagastā un sākumcena 23000 EUR.
 • Pieņemts nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumus – “Gatves 5”-8, Ranka, Rankas pagasts, un“Ievugrava 4” Stradu pagastā.
 • Atcelts lēmums par īpašuma “Gatves 8” – 12, Ranka, Rankas pagasts, atsavināšanu.

 

Aizņēmumi

 • Tiks ņemts aizņēmums investīcijām Gulbenes novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.
 • Tiks ņemts aizņēmums Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai.
 • Tiks atbalstīta Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” jumta konstrukciju pārbūve ēkai Brīvības ielā 22, Gulbenē, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

 

Pašvaldības iestāžu personāls

Sintija Ločmane iecelta Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā no 2016.gada 1.augusta, nosakot mēnešalgu 765,05 EUR.

Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājam noteikta mēnešalga 1370 EUR.

Par bāriņtiesas locekļiem no 2017.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim ievēlēti: Ilona Rubene, Anita Vāvere, Ligita Meika, Līga Medne, Sandra Tonne, Inese Čude, Jolanta Sirmbārde, Diāna Tuča.

Notiekta mēnešalga Gulbenes novada bāriņtiesā:

Amats Likme Alga, EUR
Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājs 1,0 1170,00
Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 1,0 1085,00
Gulbenes novada bāriņtiesas loceklis 1,0 800,00

 

Saistošie noteikumi

Pieņemts lēmums izdot saistošos notiekumus “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”.

Tiks veikti grozījumi saistošajos noteikumos „Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.

 

Zeme, nekustamais īpašums

Izskatot 6 iesniegumus, pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

Izskatot 3 iesniegumus, pieņemti lēmumi par zemes ierīcības projektu izstrādi.

Nolemts atbalstīt projekta izstrādi dalībai pasākumos vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei.

Pieņemti 4 lēmumi saistībā ar adresēm un nosaukumiem.

Izskatot 2 iesniegumus, apstiprināti zemes ierīcības projekti.

Apstiprināta iesniegtā zemes robežu shēma īpašumam Jaungulbenes pagastā.

V.Vilde