Drukāt

28.07.2016. Gulbenes novada domes sēdē izskatīti 35 darba kārtības jautājumi.

 

Pašvaldības īpašumu noma, atsavināšana

 

Aizņēmumi

 

Pašvaldības iestāžu personāls

Sintija Ločmane iecelta Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā no 2016.gada 1.augusta, nosakot mēnešalgu 765,05 EUR.

Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājam noteikta mēnešalga 1370 EUR.

Par bāriņtiesas locekļiem no 2017.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim ievēlēti: Ilona Rubene, Anita Vāvere, Ligita Meika, Līga Medne, Sandra Tonne, Inese Čude, Jolanta Sirmbārde, Diāna Tuča.

Notiekta mēnešalga Gulbenes novada bāriņtiesā:

Amats Likme Alga, EUR
Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājs 1,0 1170,00
Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 1,0 1085,00
Gulbenes novada bāriņtiesas loceklis 1,0 800,00

 

Saistošie noteikumi

Pieņemts lēmums izdot saistošos notiekumus “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”.

Tiks veikti grozījumi saistošajos noteikumos „Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.

 

Zeme, nekustamais īpašums

Izskatot 6 iesniegumus, pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

Izskatot 3 iesniegumus, pieņemti lēmumi par zemes ierīcības projektu izstrādi.

Nolemts atbalstīt projekta izstrādi dalībai pasākumos vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei.

Pieņemti 4 lēmumi saistībā ar adresēm un nosaukumiem.

Izskatot 2 iesniegumus, apstiprināti zemes ierīcības projekti.

Apstiprināta iesniegtā zemes robežu shēma īpašumam Jaungulbenes pagastā.

V.Vilde