17.08.2016. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Sākums plkst. 9.00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1.      Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.___ „Noteikumi par minimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu.

2.      Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.____„ Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu.

3.      Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2014.gada 27.marta noteikumos Nr.1 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.

4.      Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu attīstības plānā 2016.-2018.gadam.

5.      Par grozījumu veikšanu Gulbenes Mākslas skolas nolikumā.

6.      Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 30.septembrim.

7.      Par Gulbenes novada domes objekta Stāmerienas pils darbības stratēģijas 2016.-2030.gadam apstiprināšanu.