18.08.2016. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Sākums plkst. 9.00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1.            Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Apkures sistēmas un iekšējo ūdensvadu sistēmas izbūve Gulbenes novada sociālās aprūpes centram „Tirza“

2.            Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Silalauzas - Kalniņi pārbūve” īstenošanai

3.            Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Priednieki – Āboliņi - Staubernieki pārbūve” īstenošanai

4.            Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Krimi - Alsupes pārbūve” īstenošanai

5.            Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objekta Gulbenes 2.vidusskola pārbūvei”

6.            Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Mulcupes - Grimnauži pārbūve” īstenošanai

7.            Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības prioritārajam investīciju projektam „Sešu ceļu posmu pārbūvju būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, īstenošanai

8.            Par aizņēmuma ņemšanu Gulbenes 2.vidusskolas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai

9.            Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības prioritārajam investīciju projektam „Jumtu segumu nomaiņa ēkām Gulbenes novadā”, īstenošanai

10.          Par dalību projektā „Gaismas ceļš caur gadsimtiem”

11.          Par būvprojekta izstrādi Stāmerienas pils jumta pārbūvei un fasādes atjaunošanai

12.          Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodiķiem no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 30.septembrim

13.          Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, kuriem iestājies piedziņas noilgums

14.          Par komunālo maksājumu un īres maksas parāda piedziņu

15.          Par telpu grupas pārbūvi pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vajadzībām “Akācijās”, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā

16.          Par Gulbenes novada sociālā dienesta vadītāja iesnieguma izskatīšanu

17.          Par papildinājumu Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumos

18.         Par grozījumiem Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes nolikumā