Drukāt

17.08.2016. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Sākums plkst. 10.00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1.            Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.

2.            Par adresēm un nosaukumiem.

3.            Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

4.            Par zemes gabalu iznomāšanu.

5.            Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Litenes pagasta īpašumā “Jaunancuļi”.

6.            Par zemes gabala lietošanas mērķi.

7.            Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

8.            Par dalību projektā “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”.

9.            Par Gulbenes novada domes objekta Stāmerienas pils darbības stratēģijas 2016.-2030.gadam apstiprināšanu.

10.          Par būvprojekta izstrādi Stāmerienas pils jumta pārbūvei un fasādes atjaunošanai.

11.          Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

12.          Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

13.          Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Gulbenes novada SIA “Gulbenes nami”.

14.          Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

15.          Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

16.          Par nedzīvojamo telpu apakšnomu.

17.          Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.

18.          Par nekustamā īpašuma iegādi.

19.          Par nekustamā īpašuma trešās izsoles rezultātu, ceturtās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

20.          Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

21.          Par telpu grupas pārbūvi pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vajadzībām “Akācijās”, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā.

22.          Par Gulbenes novada sociālā dienesta vadītāja iesnieguma izskatīšanu.

23.          Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

24.          Par platību precizēšanu.