Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis ir apstiprinājis 25.08.2016. domes sēdes darba kārtības projektu. Sēde notiek Ābeļu ielā 2, Gulbenē. Sākums plkst. 9.00.

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par Gulbenes novada sociālā dienesta vadītāja iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

6. Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.6 „Noteikumi par minimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

7. Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.7 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

8. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2014.gada 27.marta noteikumos Nr.1 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

9. Par grozījumiem Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu attīstības plānā 2016.-2018.gadam.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

10. Par grozījumu veikšanu Gulbenes Mākslas skolas nolikumā.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

11. Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12. Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Litenes pagasta īpašumā “Jaunancuļi”.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par dalību projektā “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

19. Par Gulbenes novada domes objekta Stāmerienas pils darbības stratēģijas 2016.-2030.gadam apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par būvprojekta izstrādi Stāmerienas pils jumta pārbūvei un fasādes atjaunošanai.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

21. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Gulbenes novada SIA “Gulbenes nami”.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25. Par nedzīvojamo telpu apakšnomu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27. Par nekustamā īpašuma iegādi.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28. Par nekustamā īpašuma trešās izsoles rezultātu, ceturtās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30. Par telpu grupas pārbūvi pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vajadzībām “Akācijās”, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

31. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32. Par platības precizēšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

33. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Apkures sistēmas un iekšējo ūdensvadu sistēmas izbūve Gulbenes novada sociālās aprūpes centram „Tirza“

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Silalauzas - Kalniņi pārbūve” īstenošanai

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Priednieki – Āboliņi - Staubernieki pārbūve” īstenošanai

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Krimi - Alsupes pārbūve” īstenošanai

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objekta Gulbenes 2.vidusskola pārbūvei”

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Mulcupes - Grimnauži pārbūve” īstenošanai

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības prioritārā investīciju projekta „Sešu ceļu posmu pārbūvju būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” īstenošanai

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

40. Par aizņēmuma ņemšanu Gulbenes 2.vidusskolas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

41. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības prioritārajam investīciju projektam „Jumtu segumu nomaiņa ēkām Gulbenes novadā”, īstenošanai

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42. Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodiķiem no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 30.septembrim

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

43. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, kuriem iestājies piedziņas noilgums

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

44. Par komunālo maksājumu un īres maksas parāda piedziņu

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

45. Par papildinājumiem Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumos

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

45. Par grozījumiem Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes nolikumā

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

47. Par izmaiņām komisijas sastāvā.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

48. Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

49. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs