25.08.2016. Gulbenes novada domes sēdē izskatīti 50 darba kārtības jautājumi.

Noteikts, ka Gulbenes novada pagasta pārvalžu funkciju ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā nodošana Gulbenes novada sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami” tiks veikta no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim, apstiprināts deleģēšanas līgums.

Līdz 31.07.2017 “Lizuma aptiekai” atļauts nodot telpas apakšnomā SIA “APILAKS” uztura bagātinātāju un medicīnas ierīču mazumtirdzniecībai.

Noteikts, ka 2016./2017.gada apkures sezonā dzīvojamajai mājai “Aduliena 1” Jaungulbenes pagastā siltumapgādes pakalpojumus, kas sevī ietver: siltumenerģijas ražošanu un sadali, sniedz Sveķu internātpamatskola.

Apstiprināta Stāmerienas pils darbības stratēģiju 2016.-2030.gadam.

Nolemts izbeigt zemes nomas līgums ar 3 personām, noslēgt zemes nomas līgumu – ar 49 personām.

Noteikts, ka Gulbenes novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0237, 0,7 ha platībā.

Izskatot personas iesniegumu, pašvaldība nolemj neiegādāties nekustamo īpašumu Latgales ielā 9, Gulbenē.

Nolemts izdarīt grozījumus Līgo pagasta pārvaldes nolikumā.

No Vides aizsardzības jautājumu komisijas locekļa amata atbrīvota Anita Deksne, ievēlēta – Laima Šmite-Ūdre.

 

Piedāvājuma atlase telpu nomai

Nolemts organizēt piedāvājuma atlasi telpu nomai Gulbenes novada bāriņtiesas darbības nodrošināšanai, darbu veiks komisija, kuras sastāvā Andis Caunītis, Inga Dukure un Inese Pērkone, komisijas sekretāre – Rita Cinkuse.

Nolemts organizēt piedāvājuma atlasi dzīvojamās platības nomai brīvprātīgā darba veicējiem no Spānijas. Nomas objekta piedāvājumu piedāvājuma atlasi organizēs komisija, kuras sastāvā Lauris Šķenders, Laima Priedeslaipa, Valērija Olekša.

 

Nekustamais īpašums

Par adresēm un nosaukumiem izskatīti 9 iesniegumi, pieņemts lēmums.

Litenes pagasta “Jaunancuļos” meža kvartālā atļauts ierīkot lauksaimniecības zemi.

Izskatot 3 iesniegumus, pieņemti lēmumi par zemes gabala lietošanas mērķi.

Izskatot 8 iesniegumus, atļauta nekustamā īpašuma sadalīšana / apvienošana.

Apstiprināta precizētā platība nekustamajā īpašumā “Kalna Bites” Rankas pagastā.

Apstiprināts izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamajā īpašumā „Leduskrasti” Stāmerienas pagastā.

 

Sociālie jautājumi

Atbalstīts Gulbenes novada sociālā dienesta vadītāja izveidot Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Siltais” struktūrvienību Gulbenes novada domes nekustamajā īpašumā Daukstu pagastā ar nosaukumu “Dzērves”.

Par iedzīvotāju reģistrēšanu dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, par dzīvojamās telpas izīrēšanu, par īres līguma pagarināšanu, par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra – kopskaitā izskatīts 31 iesniegums un pieņemts lēmums.

Nolemts grozīt sociālās aprūpes centra “Siltais” nolikumu, izsakot 1.2. punktu jaunā redakcijā:

“Centrs ir Gulbenes novada domes pašvaldības iestāde. Centra juridiskā adrese ir: „Siltais", Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV-4421. Centram ir viena struktūrvienība, tās adrese: “Dzērves”, Daukstes, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429.”

 

Izglītība

Apstiprināti „Noteikumi par minimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.

Apstiprināti noteikumi „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.

Apstiprinātas izmaiņas noteikumos “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” – bērnu atskaita no iestādes, ja netiek veikta maksa par bērna ēdināšanu. Minētais neattiecas uz obligātā izglītības vecuma bērniem.

Veikti grozījumi Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu attīstības plānā 2016.-2018.gadam.

Saistībā ar Gulbenes Mākslas skolas izglītības programmu realizāciju pagastos veikti grozījumi skolas nolikumā un nolemts skolai nodot bezatlīdzības lietošanā telpas Annas Sakses ielā 3A, Lejasciemā.

Noteikta mēnešalga novada izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodiķiem no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 30.septembrim.

Apstiprināti maksas pakalpojumi Litenes pamatskolā – telpu nomas 1,72 EUR mēnesī par 1 m2.

 

Projekti, ieceres

Atbalstīta Gulbenes novada domes dalība projektā „Gaismas ceļš caur gadsimtiem”, garantēts līdzfinansējums 183 000,00 EUR.

Atbalstīta Stāmerienas pils jumta pārbūve un fasādes atjaunošana, ieceres īstenošanai tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē.

Atbalstīta telpu grupas pārbūve pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vajadzībām Lizuma pagasta “Akācijās”, ņemot aizņēmumu Valsts kasē ne vairāk kā 242 008,80 EUR.

Nolemts ņemt aizņēmumu

  • 27 297,00 EUR apkures sistēmas un iekšējo ūdensvadu sistēmas izbūvei Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā „Tirza”;
  • 60 209,00 EUR ceļa posma Silalauzas–Kalniņi pārbūvei;
  • 105 163,00 EUR ceļa posma Priednieki–Āboliņi–Staubernieki pārbūvei;
  • 115 805,00 EUR ceļa posma Krimi–Alsupes pārbūvei;
  • 33 162,00 EUR būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai Gulbenes 2.vidusskolas pārbūvei;
  • 127 879,00 EUR ceļa posma Mulcupes–Grimnauži pārbūvei;
  • 40 011,00 EUR projekta „Sešu ceļu posmu pārbūvju būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” īstenošanai;
  • 15 040,00 EUR Gulbenes 2.vidusskolas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai;
  • 70 678,00 EUR projektam „Jumtu segumu nomaiņa ēkām Gulbenes novadā”.

 

Izsoles

Tiks rīkota nekustamā īpašuma “Gatves”–15 Druvienā otŗa izsole ar sākumcenu 2400,00 EUR.

Apstiprināti nekustamā īpašuma “Aduliena 1” – 7 Jaungulbenes pagastā izsoles rezultāti, tiks slēgts pirkuma līgums.

Apstiprināti nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 17 Stradu pagastā izsoles rezultāti, tiks slēgts pirkuma līgums.

Apstiprināti nekustamā īpašuma “Antani” – 2 Stradu pagastā izsoles rezultāti, tiks slēgts pirkuma līgums.

Apstiprināti nekustamā īpašuma Brīvības iela 24 – 29 Gulbenē izsoles rezultāti, atļauts samaksu 3900,00 EUR veikt uz nomaksu līdz 2021.gada 25.jūnijam.

Apstiprināti nekustamā īpašuma “Ražotāji” – 6 Lizumā izsoles rezultāti, atļauts samaksu 1800,00 EUR veikt uz nomaksu līdz 2018.gada 25.septembrim.

Apstiprināti nekustamā īpašuma Vidus iela 68A Gulbenē izsoles rezultāti, tiks slēgts pirkuma līgums.

Apstiprināti nekustamā īpašuma “Mazozoliņi” Lizuma pagastā izsoles rezultāti, tiks slēgts pirkuma līgums.

Apstiprināta nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Pamati 1” ceturtās izsoles sākumcena 5600 EUR.

Apstiprināta nekustamā īpašuma “Mežotnes 2” – 7, Svelberģis, Beļavas pagasts, trešās izsoles sākumcena 1600 EUR.

 

Parādi

Pieņemts lēmums dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kuriem iestājies piedziņas noilgums.

Pieņemts lēmums par komunālo maksājumu un īres maksas parādu piedziņu no 23 personām.

V.Vilde