21.09.2016. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Sākums plkst. 10.00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par amatpersonu pilnvarojumu.
2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
4. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
5. Par adresēm un nosaukumiem.
6. Par zemes gabala iznomāšanu.
7. Par nekustamā īpašuma ceturtās izsoles rezultātu, piektās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
8. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
9. Par zemes noma slīgumu izbeigšanu.
10. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma iegādi.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
13. Par izmaiņu veikšanu Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.
14. Gulbenes novada domes 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.___ “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” izdošanu.
15. Par dāvinājuma pieņemšanu.