22.09.2016. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Sākums plkst. 9.00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1.            Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada budžetā” izdošanu

2.            Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Gulbenes novada domes saistošajos noteikumos Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu”” izdošanu

3.            Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumā “Maksas pakalpojumi Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs” (protokols Nr.6, 51.§)

4.            Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmumā “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumi” (protokols Nr.16, 43.§)

5.            Par Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Let it be” programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

6.            Par īres maksas samazināšanu

7.            Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

8.            Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu, īres līgumu laušanu un izlikšanu no dzīvojamās telpas

9.            Par debitoru parādu norakstīšanu

10.          Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, kas mazāki par 15,00 EUR

11.          Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušām personām