Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis ir apstiprinājis 29.09.2016. Gulbenes novada domes sēdes darba kārtības projektu. Sēde notiek Ābeļu ielā 2, Gulbenē. Sākums plkst. 9.00. Domes sēdes ir atklātas.

Saistošo noteikumu projekti datnēs:

160929sn.doc

160929budzets.xls

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

7. Par savstarpēju dzīvojamo telpu maiņu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

8. Par Lizuma vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: S.Daudziņa –Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

9. Par amatpersonu pilnvarojumu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

11. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13. Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par zemes gabala iznomāšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par nekustamā īpašuma ceturtās izsoles rezultātu, piektās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par nekustamā īpašuma iegādi.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21. Par izmaiņu veikšanu Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22. Gulbenes novada domes 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” izdošanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23. Par dāvinājuma pieņemšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24. Par Izglītības un zinātnes ministrijas iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26. Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.20 „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada budžetā” izdošanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

27. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumā “Maksas pakalpojumi Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs” (protokols Nr.16, 43.§).

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

28. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmumā “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumi” (protokols Nr.6, 51.§).

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

29. Par Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Let it be” programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

30. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

31. Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu, īres līgumu laušanu un izlikšanu no dzīvojamās telpas.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

32. Par debitoru parādu norakstīšanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, kas mazāki par 15,00 EUR.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušām personām.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35. Par pilnvarojumu realizēt parāda piedziņas procesu pret pašvaldības debitoriem par īres līgumu laušanu un īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu piedziņu, nepieņemot pašvaldības domes lēmumu.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

36. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Jumta seguma nesošo konstrukciju nomaiņa un jumta pārbūve ēkai Brīvības ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novadā” īstenošanai.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

37. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes vidusskolas internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde” īstenošanai.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

38. Par izmaiņām komisijas sastāvā.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

39.Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas anulēšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

40. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.21 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” izdošanu.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs