19.10.2016. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Sākums plkst. 15.00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

  1. Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada konkursa „Gada skolotājs” nolikumā.
  2. Par grozījumiem Interešu un pieaugošo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā.
  3. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā.
  4. Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”” izdošanu.
  5. Par grozījumiem Gulbenes vidusskolas nolikumā.
  6. Gulbenes vidusskolas reorganizāciju.
  7. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes 2.vidusskolai.
  8. Par grozījumiem interešu izglītības mērķdotācijas sadalē interešu izglītības programmu īstenošanai no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim.

Izbraukums uz Sveķu internātpamatskolu. Direktora A.Laša informācija par iestādes darba aktualitātēm un tālākajām attīstības perspektīvām.