19.10.2016. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Sākums plkst. 10.00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1.            Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

2.            Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

3.            Par zemes gabala iznomāšanu.

4.            Par adresēm un nosaukumiem.

5.            Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

6.            Par būvprojekta izstrādi Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

7.            Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

8.            Par zemes gabala lietošanas mērķi.

9.            Par finansējuma piešķiršanu apkures sistēmas sakārtošanai.

10.          Par nekustamā īpašuma Gulbenes novadā Litenes pagastā ar nosaukumu „Jaunpodnieki”, kadastra numurs 5068 005 0028, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

11.          Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes 2.vidusskolai.

12.          Par izmaiņu veikšanu Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.

13.          Par Gulbenes novadā esošo uzņēmējdarbībai nozīmīgo pašvaldības ceļu (ceļu posmu) saraksta precizēšanu un priekšlikumu pieņemšanas pārtraukšanu ceļu posmu pārbūvei iesniegšanai pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

14.          Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2011.gada 24.marta lēmumā “Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes novada jauniešu centram “Bāze”” (protokols Nr.5, 28.§).

15.          Par VID iesnieguma izskatīšanu.

16.          Par pašvaldībai piederošu un piekrītošo zemes vienību izmantošanu siltumtrases izbūvei.

17.          Par pilnvarojumu pilsētas un pagastu pārvalžu vadītājiem Gulbenes novada domes funkciju izpildei.

18.          Par nekustamā īpašuma iegādi.