20.10.2016. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Sākums plkst. 9.00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1.            Par Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.___ “Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā”” izdošanu

2.            Par Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.___ „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošanu

3.            Par grozījumiem interešu izglītības mērķdotācijas sadalē interešu izglītības programmu īstenošanai no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim

4.            Par grozījumiem un papildinājumiem Gulbenes novada pārvalžu maksas pakalpojumos komunālās saimniecības jomā

5.            Par Gulbenes novadā esošo uzņēmējdarbībai nozīmīgo pašvaldības ceļu (ceļu posmu) saraksta precizēšanu un priekšlikumu pieņemšanas pārtraukšanu ceļu posmu pārbūvei iesniegšanai pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

6.            Par būvprojekta izstrādi Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai

7.            Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 27.jūnija protokola Nr.9, 67.§ ”Par Gulbenes novada domei lietošanā esošo transporta līdzekļu nodošanu individuālā lietošanā, nobraukuma limitiem un degvielas normām”

8.            Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

9.            Par finansējuma piešķiršanu apkures sistēmas sakārtošanai