Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis ir apstiprinājis 27.10.2016. Gulbenes novada domes sēdes darba kārtības projektu. Sēde notiek Ābeļu ielā 2, Gulbenē, sākums plkst. 9.00. Domes sēdes ir atklātas.

Saistošo noteikumu projekti
27.10.2016. Gulbenes novada domes sēdei.

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par grozījumiem Sociālās dzīvojamās mājas „Blomīte” nolikumā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.23 “Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā”” izdošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

7. Par Andas Rēderes iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

8. Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada konkursa „Gada skolotājs” nolikumā.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

9. Par grozījumiem Interešu un pieaugošo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

10. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

11. Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr.24 “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”” izdošanu.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

12. Par Gulbenes vidusskolas struktūrvienības – internāts - nodošanu Gulbenes 2.vidusskolai.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

13. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes 2.vidusskolai.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja, A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par grozījumiem Gulbenes vidusskolas nolikumā

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

15. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par zemes gabala iznomāšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par būvprojekta izstrādi Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

21. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22. Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23. Par finansējuma piešķiršanu apkures sistēmas sakārtošanai Gulbenes novada Lejasciema pagasta Sinoles ciemā.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

24. Par nekustamā īpašuma Gulbenes novadā Litenes pagastā ar nosaukumu „Jaunpodnieki”, kadastra numurs 5068 005 0028, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25. Par izmaiņu veikšanu Gulbenes novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26. Par Gulbenes novadā esošo uzņēmējdarbībai nozīmīgo pašvaldības ceļu (ceļu posmu) saraksta precizēšanu un priekšlikumu pieņemšanas pārtraukšanu ceļu posmu pārbūvei iesniegšanai pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

27. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2011.gada 24.marta lēmumā “Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes novada jauniešu centram “Bāze”” (protokols Nr.5, 28.§).

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28. Par VID iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29. Par pašvaldībai piederošu un piekrītošo zemes vienību izmantošanu siltumtrases izbūvei.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30. Par pilnvarojumu pilsētas un pagastu pārvalžu vadītājiem Gulbenes novada domes funkciju izpildei.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

31. Par nekustamā īpašuma iegādi.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

33. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2017.-2019. gadam apstiprināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis– Autoceļu (ielu) fonda komisijas priekšsēdētājs

34. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.25 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35. Par grozījumiem interešu izglītības mērķdotācijas sadalē interešu izglītības programmu īstenošanai no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36. Par grozījumiem un papildinājumiem Gulbenes novada pārvalžu maksas pakalpojumos komunālās saimniecības jomā

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 27.jūnija protokola Nr.9, 67.§ ”Par Gulbenes novada domei lietošanā esošo transporta līdzekļu nodošanu individuālā lietošanā, nobraukuma limitiem un degvielas normām”

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39. Par debitoru parādu norakstīšanu

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

40. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.26 “Par koku ciršanu ārpus meža” izdošanu.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

41. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Lizuma vidusskolas telpu grupas pārbūve pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” .

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

42. Par Goda diploma, Atzinības raksta un Pateicības raksta piešķiršanu.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

43.Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

44. Par platības precizēšanu

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

45. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs