BrivibasielaGatavojoties Brīvības ielas pārbūvei, ir uzsākts darbs pie divu tehnisko projektu izstrādes - posmam no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106 un rotācijas apļa izbūvei Brīvības un Miera ielas krustojumā.

Ielas pārbūves projektu dalīs divās daļās, lai atvieglotu objekta apbraukšanas iespējas. Ja vienlaikus uzsāktu gan apļveida krustojuma izbūvi, gan ielas pārbūvi, rastos ļoti sarežģītas apbraukšanas iespējas, kas būtu apgrūtinātas vai pat neiespējamas.

Vēl viens vērā ņemams faktors projekta sadalīšanai ir neskaidrības ar ēkas Brīvības ielā 106 statusu. Pašvaldība bija iecerējusi iegādāties šo īpašumu no privātpersonas, lai to nojauktu un tā vietā izbūvētu apļa veida krustojumu ar pieciem pieslēguma ceļiem. Šādā veidā tiktu sakārtota iebraukšana Gulbenē un uzlabota satiksmes drošība.

“Šobrīd Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija izskata kādas personas ierosinājumu piešķirt ēkai kultūras pieminekļa statusu. Vēl ir jāuzklausa arī objekta īpašnieka viedoklis – vai viņš vēlas vai nevēlas statusa piešķiršanu savam īpašumam. Ja kultūras pieminekļa statusu tomēr piešķirs, pašvaldība nekustamo īpašumu neiegādāsies, tādējādi zaudējot iespēju sakārtot šo krustojumu. Jāpiebilst, ka Brīvības ielas zonā esošie uzņēmēji atbalsta rotācijas apļa izbūvi. Iedzīvotāji, izdzirdot, ka iecere varētu nerealizēties, pauž pretreakciju – ideja ir laba, kāpēc tai liek šķēršļus?” informē Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Brīvības ielas pārbūvi plānots uzsākt 2017.gadā, bet apļveida krustojuma izbūvi 2018.gadā, pie nosacījuma, ja ēkai Brīvības ielā 106 netiks piešķirts kultūras pieminekļa statuss.

Projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” ietvaros plānots pārbūvēt arī Ražotāju ielu, kas ved uzņēmumiem “Rubate” un “Konto” un Lapu ielu, kas ved uz uzņēmumu SIA “Baltic Agro”. Tehniskie projekti šo ielu pārbūvei jau ir izstrādāti. Būvdarbus iecerēts veikt 2017.gadā.

Brīvības ielas zonā atrodas vairāk nekā 20 uzņēmumi – SIA “Rubate”, SIA “RUKART”, SIA “BETONS PR”, PS “RRD”, SIA “KONTO”, SIA “EMZES”, SIA “Madara 89”, SIA “Baltic Agro” u.c. Lielākā daļa no uzņēmumiem ir saistīta ar eksportu un kravu pārvadājumiem.

Kopējās plānotās projekta izmaksas – 3 254 404 eiro. No tām 2 766 243 eiro ir Eiropas Savienības fondu finansējums, savukārt pašvaldības līdzfinansējums plānots 15% jeb 488 161 eiro apmērā.

Gulbenes novada dome projekta pieteikumu plāno iesniegt Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste