2016.gada 16.novembrī plkst. 10.00 Gulbenes novada domē Tautsaimniecības komitejas sēde.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1.            Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

2.            Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.

3.            Par zemes gabala iznomāšanu.

4.            Par nekustamā īpašuma pārņemšanu.

5.            Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

6.            Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stāmerienas pagastā” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā “Ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

7.            Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam investīciju plāna 2016.-2017.gadam grozījumiem.

8.            Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

9.            Par zemes nomas līguma slēgšanu.

10.          Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

11.          11. Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

12.          Par Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.26 “Par koku ciršanu ārpus meža Gulbenes novadā” precizēšanu.

13.          Par licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Gulbenes novadā.

14.          Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

15.          Par nedzīvojamo telpu nomu.

16.          Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.