Drukāt

2017.gadā Gulbenes novadā būs būtiskas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā, kas jāzina katram nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam.

No 2017.gada 1.janvāra tiks slēgti pagastu un pilsētas pārvaldes norēķinu konti, kas līdz šim bija norādīti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumos. Pēc 1.janvāra vecajos pārvalžu norēķinu kontos nevarēs veikt iepriekšējo periodu nodokļa parādu maksājumus.

Tiks atvērti jauni norēķinu konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai – vienoti Gulbenes novada pašvaldībā. Nekustamā īpašuma nodokli joprojām varēs samaksāt arī attiecīgajā pagasta pārvaldē.

Jaunie norēķinu konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai tiks publicēti novada avīzē un domes mājaslapā www.gulbene.lv, kā arī kārtējos nodokļa maksāšanas paziņojumos, ko nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saņems līdz 2017.gada 15.februārim.

Aicinām izmantot iespēju saņemt nodokļa maksāšanas paziņojumus elektroniski, iesniedzot pašvaldībā savu elektroniskā pasta adresi, kas dos iespēju ātrāk saņemt maksāšanas paziņojumus, kā arī savlaicīgi saņemt atgādinājumus par kārtējo maksāšanas termiņu un atlikušo summu līdz gada beigām.

Atgādinām, ka juridiskajām personām ir obligāts pienākums paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi no 2017.gada 1.janvāra

2016.gada 26.maijā Gulbenes novada dome izdeva saistošos noteikumus “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Gulbenes novadā”. Noteikumi nosaka, kam, cik lielas un uz kādiem nosacījumiem piemērojamas atlaides. Ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var iepazīties novada domes mājaslapā http://www.gulbene.lv/lv/doks/snot/138-sa/2011-16-12.

Līdz 2016.gada 15.decembrim pašvaldībā jāiesniedz pieteikums par atvieglojumu piemērošanu šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:

1. Pirmās un otrās grupas invalīdiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem nodokļa atlaide ir 50 % viņu īpašumā esošam mājoklim un tam piekritīgajai zemei, ja persona ir deklarēta šajā īpašumā, īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, nav nodokļa parāda, kas pārsniedz piemērojamo atlaidi, nav pašvaldības īpašuma nomas maksas parādu, persona nav pirmstaksācijas periodā administratīvi sodīta par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu un zeme un ēkas tiek uzturētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. (Minētajām personām līdz kārtējā gada 15.decembrim jāiesniedz pašvaldībā pieteikums par atvieglojumu piemērošanu, pievienojot derīgu apliecības kopiju. Ja apliecība derīga vairākus gadus, iesniegums atkārtoti nav jāiesniedz.);

2. Personām, kuru zemi pašvaldība izmanto izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbības nodrošināšanai par atvieglojumu piemērošanu 90 % apmērā.

E-pakalpojumi

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”, kas maksātājiem dod iespēju iepazīties ar aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli un, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas, veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu.

Veicot maksājumus no internetbankas, maksājuma mērķī OBLIGĀTI jānorāda zemes vai ēku konti no maksāšanas paziņojuma, īpašuma adrese vai kadastra numurs, kas ļauj atpazīt maksājumu.

Saite uz e-pakalpojumu „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” portālā www.latvija.lv: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts.

Jautājumos par nekustamā īpašuma nodokli lūdzam interesēties Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 108. kabinetā vai pa tālruņiem: 64474901, 26345267, vai jebkurā Gulbenes novada pagasta pārvaldē.

Lienīte Reinsone,
Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja