Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis ir apstiprinājis 24.11.2016. domes sēdes darba kārtības projektu. Sēde notiek Gulbenē, Ābeļu ielā 2, sākums plkst. 9.00.

Domes sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

5. Par grozījumiem Gulbenes 2.vidusskolas nolikumā.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

6. Par Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

7. Par Lejasciema vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

8. Par K.Valdemāra pamatskolas reorganizāciju.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

9. Par Litenes pirmsskolas izglītības iestādes un Litenes pamatskolas reorganizāciju un Litenes sākumskolas izveidi.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

10. Par Druvienas pamatskolas reorganizāciju.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

11. Par Gulbīša vidusskolas reorganizāciju.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

12. Par grozījumiem Gulbenes Mūzikas skolas nolikumā.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par zemes gabala iznomāšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam investīciju plāna 2016.-2017.gadam grozījumiem.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par zemes nomas līguma slēgšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22. Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.26 “Par koku ciršanu ārpus meža Gulbenes novadā” precizēšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24. Par licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Gulbenes novadā.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26. Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29. Par papildus piešķirtās mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs, S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

30. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikā.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

31. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stāmerienas pagastā” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs, A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušai personai.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35. Par biedrības „ Kārtenes skati” projekta „Kārtenes skatu torņa izveide” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36. Par izmaiņām komisiju sastāvā.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

37. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas mazāki par EUR 15,00, dzēšanu.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

38. Par debitoru parādu norakstīšanu

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

40. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andrim Apinītim.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks