Drukāt

22.12.2016. Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde Ābeļu ielā 2, Gulbenē. Sākums plkst. 11.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība.

1.            Par zemes gabala lietošanas mērķi.

2.            Par adresēm un nosaukumiem.

3.            Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

4.            Par zemes gabalu iznomāšanu.

5.            Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

6.            Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.___ „Par Gulbenes novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru” izdošanu.

7.            Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu.

8.            Par zemes nomas līguma slēgšanu.

9.            Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

10.          Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

11.          Par atteikumu iegādāties dzīvokļa īpašumu.

12.          Par Gulbenes 2. vidusskolas sporta laukuma pārbūvi.

13.          Par siltumenerģijas piegādes līguma termiņu Lizuma pagastā.

14.          Par nedzīvojamo telpu nomu.

15.          Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

16.          Par dalību projektā „Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities”.

17.          Par dalību projektā „Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region”.

18.          Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu slēgšanu ar Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu “Gulbenes nami”.

19.          Par Litenes pagasta pārvaldes, Stāmerienas pagasta pārvaldes un Stradu pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu Gulbenes novada sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami”.

20.          Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.

21.          Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.