22.12.2016. Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde Ābeļu ielā 2, Gulbenē. Sākums plkst. 9.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

1.            Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada budžetā” izdošanu

2.            Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.___ “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību” izdošanu

3.            Par Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu

4.            Par grozījumiem Gulbenes novada bāriņtiesas nolikumā

5.            Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 29. oktobra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.24.,44.§.)

6.            Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 29. oktobra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.24.,45.§.)

7.            Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 29. oktobra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.24.,50.§.)

8.            Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 29. oktobra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.24.,54.§.)

9.            Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā

10.          Par Gulbenes novada pašvaldības dibināto un finansēto vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla un pirmsskolas izglītības iestāžu administrācijas darba slodžu sadali

11.          Par atalgojumu Gulbenes novadu vēlēšanu komisijas un iecirkņu vēlēšanu komisiju locekļiem 2017.gada pašvaldības vēlēšanu organizēšanā

12.          Par aizņēmumu Gulbenes 2.vidusskolas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu

13.          Par Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvi

14.          Par dalību projektā „Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities”

15.          Par dalību projektā „Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region”

16.          Par siltumenerģijas piegādes līguma termiņu Lizuma pagastā

17.          Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu

18.          Par atteikumu iegādāties dzīvokļa īpašumu

19.          Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

20.          Par likvidētas komercsabiedrības komunālo pakalpojumu parāda izslēgšanu

21.          Par zemes nomas maksas parādu izslēgšanu no uzskaites

22.          Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu izslēgšanu no uzskaites

23.          Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, kas mazāki par 15,00 EUR

24.          Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušām personām

25.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi

26.          Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību ”Latvijas Samariešu apvienība”

27.          Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.___

                „Par Gulbenes novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu    nomas maksas apmēru” izdošanu

28.          Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.___

                “Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību    daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” izdošanu